• aktualizácia: kalendárového zobrazenia niektorých sviatkov, ku ktorým boli pridané doplnkové texty z knihy Životopisy svätých...
 • doplnenie: do predlôh omšových formulárov Commune sanctorum boli pridané formuláre omše panny a mučenice (Loquébar) cez rok, od Deviatnika po veľkonočnú nedeľu a vo veľkonočnom čase
 • doplnenie: doplnkových orácií, sekrét a poskomúnií, a to (D1Y) Zo sviatku sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača (6. decembra), (4J6) Zo sviatku sv. Kataríny, panny a mučenice (25. novembra), (UIT) Zo sviatku sv. Lucie, panny a mučenice
 • oprava v kalendári názvu sviatku "➀ Sv. Františka Xaverského, vyznýávača. S:. Franciscus Xaverius, confessoris"
 • oprava: notácia spevov graduála sa nezobrazovala
 • oprava: menlivých častí pre Bl. Panny Márie v sobotu I. až V.
 • aktualizácia: notácií spevov graduála pre Bl. Panny Márie v sobotu I. až V. zo skenov na digitalizované notácie
 • odstránenie: v kalendári anglických názvov sviatkov
 • doplnenie: latinských súradníc pre omšové formuláre Bl. Panny Márie v sobotu I. až V.
 • doplnenie: doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií (1UY) zo soboty adventných kántrových dní, (7N2) Zo stredy adventných kántrových dní, (CVU) Z piatku adventných kántrových dní;
 • doplnenie: kalendára o odkazy a popisy adventných kántrových dní (streda, piatok a sobota) do r. 2030
 • doplnenie: životopisov svätých do omšových formulárov, a to: Svätí Traja Králi (6. 1.), Sv. Peter, apoštol (29. 6.), Sv. Cyrill a Metod, apoštolovia slovanskí (5. 7.), Slávnosť premenenia Krista Pána (6. 8.), Sviatok Nanebevzatia Panny Márie (15. 8.), Narodenie preblahoslavenej Panny Márie (8. 9.), Slávnosť sv. Michala, archanjela (29. 9.), Slávnosť všetkých Svätých a Svätíc Božích (1. 11.), Pamiatka všetkých verných dušičiek (2. 11.), Slávnosť obetovania Panny Márie (21. 11.), Slávnosť nepoškvrneného počatia prebl. Panny Márie (8. 12.), Na slávnosť Narodenia Pána Ježiša Krista, či na Vianoce (25. 12.)
 • doplnenie: kalendára o prelinkovanie na životopisy svätých uvedené vyššie

- oprava kalendára v rozpise nedieľ, ktoré zvýšili po Zjavení Pána a nasledujú po XXIII. nedeli po Turícach

- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca jún, júl, august;
- priradenie hodností sviatkov v mesiacoch jún, júl, august do kalendára
- pridanie životopisu svätého: Sv. Štefana. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Z omše vyznávača nie biskupa, Zo sviatku sv. Štefana, kráľa a vyznávača
- do predlôh omšových formulárov Commune sanctorum boli pridané Omša vyznávača nie biskupa (Os justi) [cez rok], Omša vyznávača nie biskupa (Os justi) [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]Omša vyznávača nie biskupa (Os justi) [vo veľkonočnom čase]

- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca marec, apríl a máj;
- preklad stálych sviatkov na marec, apríl a máj;
- pridanie životopisu svätého: Sv. Jozefa. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Z omše Hromníc. Očisťovanie Bl. Panny Márie, z omše sv. Scholastiky, panny, z omše sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača;

- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca február;
- preklad stálych sviatkov na február
- pridanie navigačného menu "Časti sv. omše" do omšového formulára
- pridanie životopisu svätého: Sv. Ján Zlatoustý, arcibiskup a cirkevný učiteľ. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- do predlôh omšových formulárov Commune sanctorum boli pridané Omša učiteľa Cikrvi (In médio) [cez rok], Omša učiteľa Cikrvi (In médio) [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu], Omša učiteľa Cikrvi (In médio) [vo veľkonočnom čase]
- do formuláru "Pridaj menlivé časti" bola pridaná možnosť načítať obsah všetkých doteraz digitalizovaných omšových formulárov
- aktualizácia starých skenov rímskeho graduálu za nové notácie od omšového formulára Popolcovej stredy až po Nedeľu Turíčnu (celkom 19 formulárov)
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Z omše mučeníka biskupa; Z omše učiteľa Cirkvi; Zo sviatku sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi

- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca január;
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Zo sviatku krstu Krista Pána; Z nedele II. po Zjavení Pána; Z nedele I. po Zjavení Pána; Zo sviatku Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa; Zo sviatku Zjavenia Pána. Tri krále; Zo sviatku Narodenia Pána I. [v noci, omša anjelská]; Zo sviatku Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska]; Zo sviatku Narodenia Pána III. [za dňa, omša veriacich]; Z vigílie Narodenia Pána; Zo sviatku sv. Euzebia, biskupa a mučeníka (16. decembra);
- pridanie výpisu biblických súradníc, jednak starých latinských (vľavo) a súčasných slovenských (vpravo), v omšovom formulári k častiam introit, lekcia, graduál, aleluja, traktus, sekvencia, evanjelium, ofertórium a komúnia;
- do zoznamu doplkových orácií, sekrét a poskomúnií boli pridané prvé latinské slová danej modlitby, aby bolo možné vyhľadávanie i podľa nich

- dôležitá oprava systému priraďovania spevov Kyriále + pridanie notácií v lepšej kvalite
- pridanie piesní JKS: 314 - Zdravas', Kráľovná, 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský], 312 - Raduj sa, nebies Kráľovná, 311 - Zdravas', Kráľovná nebeská, 310a - Slávna matka spasiteľa (v advente), 310b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom), 308b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom)
- zapracovanie uvedených piesní do stáleho zobrazenia ich návestidla v omšovom februári v závislosti od liturgického obdobia
- priradenie značiek jednotlivým článkom
- pridanie mapy značiek do ľavého panelu
- pridanie životopisu svätého Sv. Euzebius, biskup a mučeník. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 2. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- pridanie dokumentu Encyklika Casti connubii. O kresťanskom manželstve (pápež Pius XI.) ako odporúčané čítanie k omši za ženícha a nevestu
- drobné úpravy syntaxe omšového formulára
- priradenie informačného návestidla k doplnkových oráciám s tabuľkou Doplnkové modlitby podľa rozličných časových úsekov liturgického roka a rozličné modlitby podľa ľubovôle

- do omšových formulárov proprium de sanctis bolo vložené navigačné tlačidlo, ktoré vyvolá kalendár príslušného mesiaca
- do kalendára príslušného mesiaca z predchádzajúceho bodu boli pridané mesiace september, oktróber, november a december
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: z nedele III. adventnej, z nedele IV. adventnej, za ženícha a nevestu, o Duchu Svätom, o blahoslavenej Panne Márii (v čase veľkonočnom, vianočnom a adventnom), za živých a mŕtvych, za orodovanie svätých, za pápeža, proti prenasledovateľom Cirkvi, za blaho živých, za plaviacich sa na mori, za väzňa alebo zajatca, za nepriateľov, za oddaných priateľov, za lásku k blížnemu, za trpezlivosť, za pokoru, za zdržanlivosť, za odohnanie zlých myšlienok, v pokušení a súžení, za odpustenie hriechov, za dar sĺz, kňaz za seba, v čase dobytčieho moru, za odvrátenie búrok, za vyjasnenie, zta dážď, v čase zemetrasenia,
- pod položku menu ✠ Omšový poriadok ✠ bola pridaná položka "Doplnkové modlitby" s položkami "Orácia", "Sekréta" a "Postkomúnia"
- pod položkou menu ✠ Omšový poriadok ✠ bola premenovaná položka "Čítania" na "Liturgické čítania & spevy" s položkami "Introit", "Lekcia", "Graduál", "Aleluja", "Traktus", "Evanjelium", "Ofertórium" a "Komúnia"
- pod položkou menu ✠ Omšový poriadok ✠ bola premenovaná položka "Register sv. omší" na "Register omšových formulárov"
- pod položkou menu ✠ Pracovný panel ✠ bola pridaná položka "Aktuálne oznamy" s položkami "Pridať oznam" a "Zobraziť oznamy"

- preklad stálych sviatkov na december
- pridanie modulu Aktuálne oznamy na ľavú lištu stránky a do omšového formulára