- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca jún, júl, august;
- priradenie hodností sviatkov v mesiacoch jún, júl, august do kalendára
- pridanie životopisu svätého: Sv. Štefana. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Z omše vyznávača nie biskupa, Zo sviatku sv. Štefana, kráľa a vyznávača
- do predlôh omšových formulárov Commune sanctorum boli pridané Omša vyznávača nie biskupa (Os justi) [cez rok], Omša vyznávača nie biskupa (Os justi) [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]Omša vyznávača nie biskupa (Os justi) [vo veľkonočnom čase]

- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca marec, apríl a máj;
- preklad stálych sviatkov na marec, apríl a máj;
- pridanie životopisu svätého: Sv. Jozefa. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Z omše Hromníc. Očisťovanie Bl. Panny Márie, z omše sv. Scholastiky, panny, z omše sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača;

- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca február;
- preklad stálych sviatkov na február
- pridanie navigačného menu "Časti sv. omše" do omšového formulára
- pridanie životopisu svätého: Sv. Ján Zlatoustý, arcibiskup a cirkevný učiteľ. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- do predlôh omšových formulárov Commune sanctorum boli pridané Omša učiteľa Cikrvi (In médio) [cez rok], Omša učiteľa Cikrvi (In médio) [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu], Omša učiteľa Cikrvi (In médio) [vo veľkonočnom čase]
- do formuláru "Pridaj menlivé časti" bola pridaná možnosť načítať obsah všetkých doteraz digitalizovaných omšových formulárov
- aktualizácia starých skenov rímskeho graduálu za nové notácie od omšového formulára Popolcovej stredy až po Nedeľu Turíčnu (celkom 19 formulárov)
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Z omše mučeníka biskupa; Z omše učiteľa Cirkvi; Zo sviatku sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi

- do vyskakovacieho kalendára príslušného mesiaca boli pridané stále sviatky mesiaca január;
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: Zo sviatku krstu Krista Pána; Z nedele II. po Zjavení Pána; Z nedele I. po Zjavení Pána; Zo sviatku Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa; Zo sviatku Zjavenia Pána. Tri krále; Zo sviatku Narodenia Pána I. [v noci, omša anjelská]; Zo sviatku Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska]; Zo sviatku Narodenia Pána III. [za dňa, omša veriacich]; Z vigílie Narodenia Pána; Zo sviatku sv. Euzebia, biskupa a mučeníka (16. decembra);
- pridanie výpisu biblických súradníc, jednak starých latinských (vľavo) a súčasných slovenských (vpravo), v omšovom formulári k častiam introit, lekcia, graduál, aleluja, traktus, sekvencia, evanjelium, ofertórium a komúnia;
- do zoznamu doplkových orácií, sekrét a poskomúnií boli pridané prvé latinské slová danej modlitby, aby bolo možné vyhľadávanie i podľa nich

- dôležitá oprava systému priraďovania spevov Kyriále + pridanie notácií v lepšej kvalite
- pridanie piesní JKS: 314 - Zdravas', Kráľovná, 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský], 312 - Raduj sa, nebies Kráľovná, 311 - Zdravas', Kráľovná nebeská, 310a - Slávna matka spasiteľa (v advente), 310b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom), 308b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom)
- zapracovanie uvedených piesní do stáleho zobrazenia ich návestidla v omšovom februári v závislosti od liturgického obdobia
- priradenie značiek jednotlivým článkom
- pridanie mapy značiek do ľavého panelu
- pridanie životopisu svätého Sv. Euzebius, biskup a mučeník. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 2. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
- pridanie dokumentu Encyklika Casti connubii. O kresťanskom manželstve (pápež Pius XI.) ako odporúčané čítanie k omši za ženícha a nevestu
- drobné úpravy syntaxe omšového formulára
- priradenie informačného návestidla k doplnkových oráciám s tabuľkou Doplnkové modlitby podľa rozličných časových úsekov liturgického roka a rozličné modlitby podľa ľubovôle

- do omšových formulárov proprium de sanctis bolo vložené navigačné tlačidlo, ktoré vyvolá kalendár príslušného mesiaca
- do kalendára príslušného mesiaca z predchádzajúceho bodu boli pridané mesiace september, oktróber, november a december
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: z nedele III. adventnej, z nedele IV. adventnej, za ženícha a nevestu, o Duchu Svätom, o blahoslavenej Panne Márii (v čase veľkonočnom, vianočnom a adventnom), za živých a mŕtvych, za orodovanie svätých, za pápeža, proti prenasledovateľom Cirkvi, za blaho živých, za plaviacich sa na mori, za väzňa alebo zajatca, za nepriateľov, za oddaných priateľov, za lásku k blížnemu, za trpezlivosť, za pokoru, za zdržanlivosť, za odohnanie zlých myšlienok, v pokušení a súžení, za odpustenie hriechov, za dar sĺz, kňaz za seba, v čase dobytčieho moru, za odvrátenie búrok, za vyjasnenie, zta dážď, v čase zemetrasenia,
- pod položku menu ✠ Omšový poriadok ✠ bola pridaná položka "Doplnkové modlitby" s položkami "Orácia", "Sekréta" a "Postkomúnia"
- pod položkou menu ✠ Omšový poriadok ✠ bola premenovaná položka "Čítania" na "Liturgické čítania & spevy" s položkami "Introit", "Lekcia", "Graduál", "Aleluja", "Traktus", "Evanjelium", "Ofertórium" a "Komúnia"
- pod položkou menu ✠ Omšový poriadok ✠ bola premenovaná položka "Register sv. omší" na "Register omšových formulárov"
- pod položkou menu ✠ Pracovný panel ✠ bola pridaná položka "Aktuálne oznamy" s položkami "Pridať oznam" a "Zobraziť oznamy"

- preklad stálych sviatkov na december
- pridanie modulu Aktuálne oznamy na ľavú lištu stránky a do omšového formulára

- pridanie skladieb JKS spolu s notovými zápismi: 479, 480, 481, 482, 483, 484, 484a, 484b;
- pridanie stálych návestidiel pre JKS skladby k stálym častiam sv. omše, a to k Asperges, pred kázňou a po kázni;
- pridanie rubrík Doplnkové orácie, Doplnkové sekréty a Doplnkové postkomúnie;
- digitalizácia doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií k doposiaľ digitalizovaných sv. omšiam (96);
- digitalizovanie doplnkových orácií, sekrét a postkomúnií, a to: v čase hladomoru, v každom súžení, v každej potrebe, za ochranu pred prenasledovateľmi, za svornosť v rodine (v spoločnosti, v obci), za spoločnosť (spolok a rodinu), za duchovenstvo, za duchovných predstavených a za družiny im zverené, zo spomienky sv. Pavla apoštola (22. februára), za verejných kajúcnikov, zo sviatku Stolice sv. Petra (22. februára);

- boli aktualizované ikony hypertextových odkazov na žlté obdĺžniky vrátane ponuky "späť";
- pridanie notových zápisov pre skladby JKS po skladbu 507 - Bože, ktorý stav manželský ustanovils' v raji sám;
- pridanie zvláštnej tabuľky do omšového formulára 24. omše po Turícach, ktorá rozpisuje spôsob radenia omšových formulárov, ak je omší po Turícach viac ako 24;
- do slovenčiny boli preložené automatizovane odosielané e-mailové upozornenia pre užívateľov prihlásených na tú-ktorú sv. omšu

- do omšového formuláru bola zavedená Tabuľka vnorených prvkov, ktorá sa aktivuje vtedy, ak omšový formulár okrem stálych a menlivých častí obsahuje aj požehnania či iné modlitby, ktoré nie sú bežnou súčasťou omšového formulára
- na hlavnú stránku boli pridané moduly Náhodný QR kód a Výber z votívnych omší
- do modulu Výber z votívnych omší boli pridané: Bl. Panny Márie v sobotu. Sanctæ Mariæ Sabbato, Omša za ženícha a nevestu. Missa pro Sponso et Sponsa