(0JN-O) Orácia: Zo sviatku posviacky chrámu sv. Michala Archanjela (29. septembra)
Deus, qui, miro órdine, Angelórum ministéria hominúmque dispénsas: concéde propítius; ut, a quibus tibi ministrántibus in coelo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
  Bože, ktorý podivuhodným spôsobom rozdeľuješ službu anjelom i ľuďom: dopraj milostivo; aby tí, ktorí pred tvojou tvárou v nebi stále posluhujú, ochraňovali náš život na zemi.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.