Sviatok zvestovania Blahoslavenej Panny Márie I. [v pôste]

In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis I.

Vultum tuum deprecabúntur


 

Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
U03-SSS-036-025-1J5
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
874-878 863-867 495-496

Proprium de sanctis 25. 03
sviatok I. triedy

„A Slovo telom sa stalo“. - Od dnešného dňa, dňa počatia Syna Božieho, do Vianoc (25. dec.) je práve deväť mesiacov; za ten čas sa vtelené Slovo Božie pripravovalo v lone svojej Matky na narodenie. Boh svojmu jednorodenému Synovi vyvolil za matku nepoškvrnenú a poníženú Pannu nazaretskú z rodu Dávidovho. Posiela k nej archanjela Gabriela, ktorý ju v jeho mene pozdravuje: „Zdravas, milosti plná“ (evanj.). Panna slovami „Staň sa!“ dáva súhlas, aby sa v jej živote Slovo stalo telom. Stáva sa matkou, ale jej panenstvo ostáva neporušené (lekc.). V spoločenstve Panny nazaretskej slávime túto najsv. obetu (ofert.), vžívame sa do jej ducha a citov, akými prijala do svojho života Syna Božieho (komún.). Aj my ho podobne prijímame do svojho srdca.

Ak tento sviatok pripadne na niektorú veľkopôstnu nedeľu, slávime ho nasledujúci pondelok, ak by však pripadol na niektorý deň Veľkého týždňa, prekladáme ho do prvého týždňa po veľkonočnej oktáve.

Odporúčané čítanie:
dokument Zvestovanie Panny Márie. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.


OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 13; 15; 16; 2
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 45, 13; 15; 16; 2
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius adducántur tibi in lætítia et exsultatióne.
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius adducántur tibi in lætítia et exsultatióne.
  O tvoju priazeň uchádzajú sa velikáši ľudu: privádzajú kráľovi panny za ňou, družky jej. S radosťou a plesaním uvádzajú ich.
Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň kráľovi.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
O tvoju priazeň uchádzajú sa velikáši ľudu: privádzajú kráľovi panny za ňou, družky jej. S radosťou a plesaním uvádzajú ich.Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui de beátæ Maríæ Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: præsta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genetrícem Dei crédimus, eius apud te intercessiónibus adiuvémur.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý si chcel, aby Slovo tvoje pri zvestovaní Anjela prijalo telo zo života blahoslavenej Márie Panny: dopraj nám, pokorne prosiacim teba; aby nám, ktorí veríme, že je naozaj Rodičkou Božou, napomáhaly jej prímluvy u teba.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Is 7, 10-15
  Čítanie Viac sedenie
Iz 7, 10-15
Léctio Isaíæ Prophétæ.
In diébus illis: Locútus est Dóminus ad Achaz, dicens: Pete tibi signum a Dómino, Deo tuo, in profúndum inférni, sive in excélsum supra. Et dixit Achaz: Non petam ei non tentábo Dóminum. Et dixit: Audíte ergo, domus David: Numquid parum vobis est, moléstos esse homínibus, quia molésti estis et Deo meo? Propter hoc dabit Dóminus ipse vobis signum. Ecce, Virgo concípiet et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel. Butýrum ei mel cómedet, ut sciat reprobáre malum et elígere bonum.
R. Deo gratias.
  Čítanie z proroka Izaiáša.
V tých dňoch Pán takto hovoril k Achazovi: Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či už hlboko, v podsvetí, a či hore na výsostiach. I riekol Achaz: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána. Povedal teda (Izaiáš): Očujteže, dom Dávidov! Či vám je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 3; 5
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 45, 3; 5
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in ætérnum.
V. Propter veritátem et mansuetúdinem et iustítiam: et dedúcet te mirabíliter déxtera tua.
  Na tvojich perách vyliala sa ľúbeznosť, preto tebe požehnal Boh naveky.
V. Pre vernosť, miernosť a spravodlivosť nech učí teba znamenitým skutkom tvoja pravica.

Tractus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 11; 12; Ps 44, 13; 10; Ps 44, 15-16
  Traktus Viac statie sedenie
Ž 45, 11; 12; Ž 45, 13; 10; Ž 45, 15-16
V. Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam: quia concupívit Rex speciem tuam.
V. Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: fíliæ regum in honóre tuo.
V. Adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ eius afferéntur tibi.
V. Adducéntur in lætítia et exsultatióne: adducántur in templum Regis.
  Počúvaj, dcéra, a hľaď a skloň svoje ucho a zažiada si tvoju krásu kráľ.
V. O tvoju priazeň uchádzajú sa velikáši ľudu, kráľovské dcéry prichodia tebe v ústrety.
V. Privádzajú kráľovi panny za ňou, družky jej.
V. S radosťou a plesaním uvádzajú ich v palác kráľovský.Evangelium Späť
Luc 1, 26-38
  Evanjelium Viac statie
Lk 1, 26-38
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem Galilææ, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quæ cum audísset, turbáta est in sermóne eius: et cogitábat, qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María, invenísti enim grátiam apud Deum: ecce, concípies in útero et páries fílium, et vocábis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem David, patris eius: et regnábit in domo Iacob in ætérnum, et regni eius non erit finis. Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce, Elísabeth, cognáta tua, et ipsa concépit fílium in senectúte sua: et hic mensis sextus est illi, quæ vocátur stérilis: quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volalo Nazaret, k Panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. Meno Panny bolo Mária. Keď vošiel k nej anjel, povedal: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami! Keď to počula, zarazila sa nad jeho rečou a rozmýšľala, čo znamená tento pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha! Hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš ho menom Ježiš. On bude veľký a Synom Najvyššieho sa bude volať. Pán Boh mu odovzdá trón jeho otca Dávida. Kráľovať bude nad Jakubovým rodom naveky a jeho kráľovstvo sa (nikdy) neskončí. Mária však povedala anjelovi: Ako sa to stane, keďže ja muža neznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý sostúpi na teba a moc Najvyššieho zatieni teba, a preto aj to sväté, čo sa z teba narodí, Synom Božím sa bude volať. Hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná, tiež počala syna vo svojej starobe, a je už v šiestom mesiaci tá, ktorú nazývali neplodnou. Lebo Bohu nijaká vec nie je nemožná. Odpovedala Mária: Hľa, slúžka Pánova som, staň sa mi podľa tvojho slova.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.


✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie
✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Luc 1, 28; 42
  Obetovanie Viac klacanie
Lk 1, 28; 42
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Ave, Maria, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný plod života tvojho.


Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
In méntibus nostris, quǽsumus, Dómine, veræ fídei sacraménta confírma: ut, qui concéptum de Vírgine Deum verum et hóminem confitémur; per eius salutíferæ resurrectiónis poténtiam, ad ætérnam mereámur perveníre lætítiam.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V mysliach našich, prosíme, Pane, utvrď tajomstvá pravej viery: aby my, ktorí vyznávame, že počatý z Panny je pravý Boh a človek; mocou jeho spásonosného zmŕtvychvstania zaslúžili sme si dôjsť do večnej radosti.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie ViacCanon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)
Communio Gregoriánsky chorál Späť
Is 7, 14
  K prijímaniu
Iz 7, 14
Ecce, Virgo concípiet et páriet fílium: et vocábitur nomen eius Emmánuel.   Hľa, Panna počne a porodí syna a jeho meno bude Emanuel.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui. Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus; per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Milosť svoju, prosíme, Pane, vlej do našich myslí: aby
my, ktorí skrze zvestujúceho Anjela poznali sme vtelenie Krista, Syna tvojho; skrze jeho umučenie a kríž boli sme privedení ku sláve vzkriesenia.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ ViacSúvisiace omšové formuláre:


 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Tractus Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.