Sviatok sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača II. [vo veľkonočnom čase]

S. Joseph Sponsi B. M. V., confessoris II.

Justus ut palmaSúvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
U03-TAA-036-019-B63
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
867-870 491-492 857-860

Proprium de sanctis 19. 03
sviatok I. triedy

„Iďte k Jozefovi!“ - Sv. Jozef, ženích Matky Božej a zákonitý otec Ježiša Krista, bol hlavou sv. Rodiny nazaretskej, a preto aj on bral podiel na vykupiteľskom diele Kristovom. Dnešný sviatok spomína v prvom rade túto hodnosť sv. Jozefa.

Liturgická úcta sv. Jozefa datuje sa na Východe od desiateho, na Západe od pätnásteho storočia. Zaslúžili sa o ňu sv. Brigita, sv. Bernardín Senenský a sv. Terézia; spomedzi pápežov Gregor XV., ktorý r. 1621 dnešný deň povýšil na prikázaný sviatok, a Pius IX., ktorý ustanovil druhý sviatok sv. Jozefa ako patróna Cirkvi svätej.

Symbol palmy a cédra vyobrazujú Cnostný život sv. Jozefa (intr.). Lekcia ho označuje za druhého Mojžiša, ktorý ochraňuje vyvolený ľud Boží. Evanjelium vyzdvihuje jeho hodnosť ako zákonitého otca Božského Dieťaťa a ochrancu panenstva jeho Matky. V jeho duchu a spoločenstve prežívame Kristovu prítomnosť v tejto sv. omši. Dnešné spoločenstvo s Kristom a sv. Jozefom zaručuje aj nám priazeň Božiu (ofert.) a najužšie spojenie s vteleným Slovom vo sv. prijímaní (komún.).

Ak tento sviatok pripadne na veľkopôstnu nedeľu, slávime ho v nasledujúci pondelok, ak by však pripadol na niektorý deň Veľkého týždňa, preložíme ho do prvého týždňa po veľkonočnej oktáve.

Odporúčané čítanie:
dokument Sv. Jozefa. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.

Int. Lect. Alle. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Aleluja | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ Ordo incensationis altaris. Obrad incenzácie (okiadzania) oltára ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 91, 13-14; Ps 91, 2
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 92, 13-14; Ž 92, 2
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur: plantátus in domo Dómini: in átriis domus Dei nostri, allelúja, allelúja.
Bonum est confiteri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur: plantátus in domo Dómini: in átriis domus Dei nostri.
  Spravodlivý sťa palma bude prekvitať, sťa libanonský céder košatieť; tí, ktorí sú zasadení v dome Pánovom, v nádvoriach Boha nášho budú prekvitať, aleluja, aleluja.
Dobre je oslavovať Pána a spievať menu tvojmu, Najvyšší.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Spravodlivý sťa palma bude prekvitať, sťa libanonský céder košatieť; tí, ktorí sú zasadení v dome Pánovom, v nádvoriach Boha nášho budú prekvitať.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: II. Kyrie fons bonitatis / III. Kyrie Deus sempiterne) ✠ statie
Späť

✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Sanctíssimæ Genetrícis tuæ Sponsi, quǽsumus, Dómine, méritis adiuvémur: ut, quod possibílitas nostra non óbtinet, eius nobis intercessióne donétur:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Zásluhy ženícha tvojej presvätej Rodičky, prosíme, Pane, nech nám pomáhajú: aby to, čo nedosahujú naše sily, udelilo sa nám na jeho prímluvu.
Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Eccli 45, 1-6
  Čítanie Viac sedenie
Sir 45, 1-6
Léctio libri Sapientiæ.
Diléctus Deo et homínibus, cuius memória in benedictióne est. Símilem illum fecit in glória sanctórum, et magnificávit eum in timóre inimicórum, et in verbis suis monstra placávit. Glorificávit illum in conspéctu regum, et iussit illi coram pópulo suo, et osténdit illi glóriam suam. In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elégit eum; ex omni carne. Audívit enim eum et vocem ipsíus, et indúxit illum in nubem. Et dedit illi coram præcépta, et legem vitæ et disciplínæ.
R. Deo gratias.
  Čítanie z knihy Múdrosti.
Milý je Bohu a ľuďom ten, koho pri spomienke požehnávajú. Boh ho oslávil podobne ako svätých (praotcov), veľkým ho urobil na postrach nepriateľov. Na jeho slovo zastavil príšerné udalosti. Oslávil ho pred tvárou kráľov, dal mu prikázania (určené) pre svoj národ, pričom mu ukázal aj svoju slávu. Pre jeho vernosť a pokoru na svätú úlohu si ho povolal: vyvolil si ho zpomedzi všetkých ľudí. Lebo mu dal počuť svoj hlas a uviedol ho aj do mraku. Osobne mu odovzdal svoje prikázania, to je zákon zbožného života.
R. Bohu vďaka.

Alleluja Gregoriánsky chorál Späť
Eccli 45, 9; Os 14, 6
  Aleluja Viac statie sedenie
Sir 45, 9; Oz 14, 6
Allelúja, allelúja.
V. Amávit eum Dóminus, et ornávit eum: stolam glóriæ índuit eum.
Allelúja.
V. Justus germinábit sicut lílium: et florébit in ætérnum ante Dóminum.
Allelúja.
  Aleluja, aleluja.
V. Miloval ho Pán a ozdobil ho, rúchom slávy ho priodel.
Aleluja.
V. Spravodlivý vyženie ako ľalia a bude kvitnúť naveky pred Pánom.
Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Matt 1, 18-21
  Evanjelium Viac statie
Mt 1, 18-21
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
R. Gloria tibi, Domine!
Cum esset desponsáta Mater Iesu María Ioseph, ántequam convenírent, invénta est in útero habens de Spíritu Sancto. Ioseph autem, vir eius, cum esset iustus et nollet eam tradúcere, vóluit occúlte dimíttere eam. Hæc autem eo cogitánte, ecce, Angelus Dómini appáruit in somnis ei, dicens: Ioseph, fili David, noli timére accípere Maríam cóniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spíritu Sancto est. Páriet autem fílium, et vocábis nomen eius Iesum: ipse enim salvum fáciet pópulum suum a peccátis eórum.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Matúša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Keď Ježišova matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, prv ako by sa boli sišli, vyšlo najavo, že počala z Ducha Svätého. Keďže jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, zaumienil si ju tajne prepustiť. Keď sa teda týmto svojím úmyslom zapodieval, hľa, anjel Pánov sa mu zjavil vo snách a hovoril: Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna, a ty mu dáš meno Ježiš (t. j. Vysloboditeľ), lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 88, 25
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 89, 25
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius, allelúja.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Vernosť a milosť moja s ním, a v mojom mene povýši sa jeho roh, aleluja.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Débitum tibi, Dómine, nostræ réddimus servitútis, supplíciter exorántes: ut, suffrágiis beáti Ioseph, Sponsi Genetrícis Fílii tui Iesu Christi, Dómini nostri, in nobis tua múnera tueáris, ob cuius venerándam festivitátem laudis tibi hóstias immolámus.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Plníme povinnosť svojej služobnosti k tebe, Pane, snažne prosiac: aby na prímluvy blahoslaveného Jozefa, ženícha Rodičky Ježiša Krista, Syna tvojho, Pána nášho, ochránil si v nás svoje dary: na oslávenie jeho vznešeného sviatku prinášame tebe obetu chvály.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de sancto Joseph, Sponso B. M. V. Prefácia o sv. Jozefovi, ženíchovi bl. P. M. ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými [od Bielej soboty po sobotu Veľkej noci] ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane [na Veľkú noc a Turíce] ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Matt 1, 20
  K prijímaniu
Mt 1, 20
Ioseph, fili David, noli timére accípere Maríam cóniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spíritu Sancto est, allelúja.   Jozef, syn Dávidov, neboj sa vziať si Máriu za manželku, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého, aleluja.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Adésto nobis, quǽsumus, miséricors Deus: et, intercedénte pro nobis beáto Ioseph Confessóre, tua circa nos propitiátus dona custódi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Pomáhaj nám, milosrdný Bože: a pre blahoslaveného Jozefa, Vyznavača, prihovárajúceho sa za nás, ochraňuj v nás milostivé svoje dary.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ II./III.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Regína cæli lætáre. Raduj sa nebies Kráľovná (veľkonočná) ✠
312 - Raduj sa, nebies Kráľovná (312 - Raduj sa, nebies Kráľovná) alebo 313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský] (313 - Raduj sa, nebies Kráľovná [Trnavský]) statie
Späť

Súvisiace omšové formuláre:


Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Alleluja Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.