Sviatok sv. Scholastiky, panny II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu]

S. Scholasticæ, virginis II.

Dilexísti


Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
U02-RAB-026-010-27G
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
842 831 473

Proprium de sanctis 10. 02

Jej duša podobala sa holubici. - Bola sestrou sv. Benedikta a blízko Monte Cassina viedla kláštor panien, zasvätených Bohu. Sv. Benedikt vo chvíli smrti videl jej dušu, ako odchádza do neba ako biela holubica. Zomrela okolo roku 547. Pochovaná je so sv. Benediktom v bazilike na Monte Cassino.

Kristova nevesta. - Typ Kristovej nevesty, ktorý ovláda túto omšu, je obrazom Cirkvi, ale i duše kresťanskej. Nevesta Kristova miluje spravodlivosť a nenávidí hriech, jej život zaváňa príjemnou vôňou svätosti a čistoty (intr.). Zasnúbená je Kristovi (lekcia). Celý život jej uplynul v očakávaní príchodu Božského ženícha. Očakávala ho s kahančekom lásky v nepretržitom bdení, kým sa s ním nestretla v okamihu smrti; vtedy ju Kristus pojal na svoju nebeskú svadbu (evanj.). Vo sv. obete obetuje sa Cirkev spolu so sv. pannou a obetuje aj nás (ofert.). V okamihu premenenia i my zažívame blažené stretnutie s Kristom, ktorý nám dáva okúsiť sladkosť svojej nebeskej hostiny (kom.). V tejto omši sa duša naša cíti Kristovou nevestou a podľa príkladu sv. panny vžíva sa do najvnútornejšieho spojenia s Božským Ženíchom najmä pri sv. prijímaní.

Odporúčané čítanie:
dokument Sv. Školastika, panna. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.


OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 8; 2
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 45, 8; 2
Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ præ consórtibus tuis.
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem: proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ præ consórtibus tuis.
  Spravodlivosť si mala rada a nenávidela si nepravosť, zato Boh, tvoj Boh, pomazal teba olejom radosti viac ako tvoje družky.
Preteká srdce moje slovom prekrásnym, prednášam svoju báseň Kráľovi.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Spravodlivosť si mala rada a nenávidela si nepravosť, zato Boh, tvoj Boh, pomazal teba olejom radosti viac ako tvoje družky.Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui ánimam beátæ Vírginis tuæ Scholásticæ ad ostendéndam innocéntiæ viam in colúmbæ spécie cœlum penetráre fecísti: da nobis eius méritis et précibus ita innocénter vívere; ut ad ætérna mereámur gáudia perveníre.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý si učinil, že duia blahoslavenej Scholastiky, tvojej Panny, na znak nevinného života vzniesla sa k nebesiam v podobe holubice: daj nám pre jej zásluhy a prímluvy tak nevinne žiť; aby zaslúžili sme si dosiahnuť večné radosti.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
2 Cor 10, 17-18; 2 Cor 11, 1-2
  Čítanie Viac sedenie
2 Kor 10, 17-18; 2 Kor 11, 1-2
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.
Fratres: Qui gloriátur, in Dómino gloriétur. Non enim, qui seípsum comméndat, ille probátus est; sed quem Deus comméndat. Utinam sustinerétis módicum quid insipiéntiæ meæ, sed et supportáte me: æmulor enim vos Dei æmulatióne. Despóndi enim vos uni viro vírginem castam exhibére Christo.
R. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Korinťanom.
Bratia! Kto sa chváli, nech sa v Pánovi chváli! Nie ten, kto sám seba odporúča, má vyskúšanú čnosť, ale ten, koho Pán odporúča. Už len zneste trocha mojej nerozumnosti! Zaiste, že ma znesiete, lebo žiarlivo si vás chránim, a to Božou žiarlivosťou. Zasnúbil som vás totiž jednému mužovi, Kristovi, a chcem mu vás oddať ako čistú pannu.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 5
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 45, 5
Spécie tua et pulchritúdine tua inténde, próspere procéde et regna.
V. Propter veritátem et mansuetúdinem et iustítiam: et dedúcet te mirabíliter déxtera tua.
  Vo svojom lesku a ozdobe vystúp, šťastlivo kráčaj a panuj.
V. Za vernosť, miernosť a za spravodlivosť znamenitým skutkom nech učí teba tvoja pravica.

Tractus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 11; 12; 13; 10; 15; 16
  Traktus Viac statie sedenie
Ž 44, 11; 12; 13; 10; 15; 16
V. Audi, fília, et vide, et inclína aurem tuam: quia concupívit Rex spéciem tuam.
V. Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: fíliæ regum in honóre tuo.
V. Adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ eius afferéntur tibi. Afferéntur in lætítia et exsultatióne: adducéntur in templum Regis.
  V. Počúvaj, dcéra, a hľaď a skloň svoje ucho a zažiada si tvoju krásu Kráľ.
V. Za tvojou priazňou sháňajú sa velikáši ľudu, kráľovské dcéry prichodia tebe v ústrety. Privádzajú tebe panny za ňou, družky jej tebe privádzajú.
V. S radosťou a plesaním uvádzajú ich do paláca kráľovského.Evangelium Späť
Matt 25, 1-13
  Evanjelium Viac statie
Mt 25, 1-13
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Simile erit regnum cœlórum decem virgínibus: quæ, accipiéntes lámpades suas, exiérunt óbviam sponso et sponsæ. Quinque autem ex eis erant fátuæ, et quinque prudéntes: sed quinque fátuæ, accéptis lampádibus, non sumpsérunt óleum secum: prudéntes vero accepérunt óleum in vasis suis cum lampádibus. Horam autem faciénte sponso, dormitavérunt omnes et dormiérunt. Média autem nocte clamor factus est: Ecce, sponsus venit, exíte óbviam ei. Tunc surrexérunt omnes vírgines illæ, et ornavérunt lámpades suas. Fátuæ autem sapiéntibus dixérunt: Date nobis de óleo vestro: quia lámpades nostræ exstinguúntur. Respondérunt prudéntes, dicéntes: Ne forte non suffíciat nobis et vobis, ite pótius ad vendéntes, et émite vobis. Dum autem irent émere, venit sponsus: et quæ parátæ erant, intravérunt cum eo ad núptias, et clausa est iánua. Novíssime vero véniunt et réliquæ vírgines, dicéntes: Dómine, Dómine, aperi nobis. At ille respóndens, ait: Amen, dico vobis, néscio vos. Vigiláte ítaque, quia néscitis diem neque horam.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Matúša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Kráľovstvo nebeské bude podobné desiatim pannám, ktoré si vzaly lampy a vyšly v ústrety ženíchovi a neveste. Päť z nich bolo bláznivých a päť rozumných. Bláznivé panny maly lampy, ale oleja si so sebou nevzaly. Rozumné panny si však vzaly s lampami aj oleja do svojich nádob. Ale keď ženích dlho meškal, všetkým sa začalo driemať a zaspaly. O polnoci však strhol sa krik: Hľa, ženích už prichádza, vyjdite mu v ústrety! Vtedy vstaly všetky panny a pristrojily si lampy. Tu bláznivé panny povedaly rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy nám hasnú. Rozumné panny im odpovedaly: Aby azda nebolo ani vám, ani nám málo, preto radšej iďte k predavačom a kúpte si! Kým však tie odišly nakúpiť si (oleja), prišiel ženích, a ktoré boly pripravené, vošly s ním na svadbu, a dvere sa zatvorily. Konečne došly aj ostatné panny a hovorily: Pane, Pane, otvor nám! Ale on im povedal: Veru, vravím vám, nepoznám vás. Preto bedlite, lebo neviete ani dňa, ani hodiny!
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.


✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 10
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 45, 10
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Fíliæ regum in honóre tuo, ástitit regína a dextris tuis in vestítu deauráto, circúmdata varietate.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Kráľovské dcéry prichodia tebe v ústrety, kráľovná stojí po pravici tvojej v zlatistej šate, v pestrej nádhere.


Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ plebis oblátio pro tuórum honóre Sanctórum: quorum se méritis de tribulatióne percepísse cognóscit auxílium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Príjemná nech je tebe, Pane, obeta ľudu posväteného, prinesená z úcty k tvojim Svätým: lebo poznáva, že ich zásluhami dosiahol ochranu v súžení.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie ViacCanon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)
Communio Gregoriánsky chorál Späť
Matt 25, 4; 6
  K prijímaniu
Mt 25, 4; 6
Quinque prudéntes vírgines accepérunt óleum in vasis suis cum lampádibus: média autem nocte clamor factus est: Ecce, sponsus venit: exite óbviam Christo Dómino.   Päť múdrych panien vzalo si s lampami aj oleja do svojich nádob. O polnoci však strhol sa krik: Hľa, ženích prichádza, vyjdite v ústrety Kristu Pánovi.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Satiásti, Dómine, famíliam tuam munéribus sacris: eius, quǽsumus, semper interventióne nos réfove, cuius sollémnia celebrámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Nasýtil si, Pane, rodinu svoju svätými darmi: prosíme, občerstvuj nás ustavične zakročením tej, ktorej sviatok slávime.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ ViacSúvisiace omšové formuláre:


Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Tractus Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.