Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdá proti chorobám I. [cez rok]

Commemoratio s. Blasii, episcopi et martyris I.

Sacerdótes Dei


 

Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
U02-AAA-026-002-LV1
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
Str.
RRS 1937
835 825 468 341-342; 347

Proprium de sanctis 03. 02
féria I. triedy

Jeho smrť prináša nám uzdravenie. Bol biskupom v Sebaste (Armenia) vykonal mnoho zázrakov, medzi iným zachránil istého chlapca od nebezpečenstva zadrhnutia. Pre svedectvo za Krista sťali mu hlavu asi roku 316. Hrob má v Paríži. Prislúcha medzi štrnástich sv. pomocníkov a je ochrancom pred nemocami hrtana. Preto dnes kňaz posviaca dve sviece, dotýka sa nimi hrdla veriacich a dáva požehnanie týmito slovami: „Na prímluvu sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, Boh nech chráni teba od choroby hrdla a od každého iného zla.“

Koruna slávy je odmenou za svedectvo. - Túto omšu opanúva myšlienka odmeny za mučenícku vernosť, preto prevláda v nej určitý radostný tón. Vo vedomí tejto radosti povolávame celú oslávenú a bojujúcu Cirkev, aby chválila Boha. Na tejto oslave sa majú zúčastniť všetky složky Cirkvi, najmä kňažstvo, ku ktorému prislúcha i náš mučeník (intr.). Z utrpenia za Krista vyviera bohatý prameň potechy (lekc.). Kristus je kráľom mučeníkov, ktorý prvý kráča krížovou cestou (evanj.). V spoločenstve pomazaného veľkňaza Kristovho zapojujeme sa i my do obety kríža (ofert.), ktorú prežívame v povedomí prítomnosti Kristovej a prijímame odmenu obetného stola Spasiteľovho (kom.).

Odporúčané čítanie:
dokument Sv. Blažej, biskup a mučeník. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.

Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Tabuľka vnorených prvkov:

Benedictio pomorum   Požehnanie ovocia Späť
V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R. Qui fecit cælum et terram.
V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Béne ✠ dic, Dómine, creatúram istam pomórum, ut sit remédium salutáre humáno géneri: et præsta, per invocatiónem sancti nóminis tui, et intercessiónem sancti Blásii Episcópi et Mártyris; ut, quicúmque ex eis súmpserint, córporis sanitátem, et ánimæ tutélam, te auctóre, percipiant.
Per Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

Orémus.
Omnípotens et mitíssime Deus, qui ómnium mundi rerum diversitátes solo verbo creásti, et ad hóminum reformatiónem, illud idem verbum, per quod facta sunt ómnia, incarnári voluísti: qui magnus es et imménsus, terríbilis atque laudábilis, et fáciens mírabília; pro cujus Fídei confessióne gloriósus Póntifex Blásius diversórum tormentórum génera non pavéscens martýrii palmam feliciter est adéptus; quique eídem inter céteras grátias, hanc prærogatívam contulísti, ut quoscúmque gútturis morbos tua virtúte curáret: Majestátem tuam supplíciter exorámus, ut ejus méritis et précibus hanc creatúram pomórum bene ✠ dícere et sancti ✠ ficáre dignéris, tuam grátiam infundéndo; ut omnes, qui ex eis gustáverint, quocúmque morbo se gravátos sénserint, liberéntur, et in Ecclésia tua sancta sani et hílares tibi gratiárum réferant actiónes, et laudent nomen tuum gloriósum, quod est benedíctum in sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pomoc naša v mene Pánovom.
R. Ktorý stvoril nebo i zem.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.

Modlime sa.
Po ✠ žehnaj, Pane, tebou stvorené ovocie, aby sa stalo liekom prospešným pre ľudstvo: a učiň, na vzývanie Tvojho svätého mena a na orodovanie svätého Blažeja, biskupa a mučeníka, aby sa jeho prostredníctvom dostalo telu uzdravenia a duši ochrane, tebou za odmenu.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

Modlime sa.
Všemohúci a najláskavejší Bože, ktorý si iba skrze svoje Slovo stvoril všetku rozmanitosť sveta, a ktorý si chcel, aby to isté Slovo, ktorým bolo všetko stvorené, stalo sa Telom, a skrze Neho si vykúpil ľudstvo; Ty sám si tak veľký a nesmierny, obávaný a hodný úcty, ktorý činíš zázraky a v mene ktorého vydal svedectvo viery slávny biskup Blažej, keď sa nezdráhal podstúpiť rôzne druhy mučenia, a tak prijal palmu mučeníctva, za čo si ho obdaroval mocou uzdraviť všetky choroby hrdla: Tebe, Bože, nech sa vzdáva za to veľká vďaka, a preto pokorne Teba Najvyššieho prosíme, nehľadiac na našu vinu, ale pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie po ✠ žehnaj a po ✠ sväť vo svojej láskavosti toto tebou stvorené ovocie, o čo ťa pokorne prosíme, aby každý človek dobrej vôle, ktorý ho bude požívať, bol jeho prostredníctvom od všetkých neduhov hrdla oslobodený, aby Ti Tvoja Cirkev i za to mohla vzdávať úctu a oslavovať Tvoje slávne meno, ktoré je požehnané naveky vekov.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista.
R. Amen.
R. Amen.

Teraz kňaz pokropí ovocie svätenou vodou a pokračuje posvätením sviec. Na tento účel vezme dve hromničky z predchádzajúceho dňa a pokračuje slovami:


Benedictio candelarum contra morbum gutturis   Požehnanie sviec proti chorobám hrdla Späť
V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R. Qui fecit cælum et terram.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Omnípotens et mitíssime Deus, qui ómniurn mundi rerum diversitátes solo Verbo creásti, et ad hóminum reformatiónem illud idem Verbum, per quod facta sunt ómnia, incarnári voluisti: qui magnus es, et imménsus, terríbilis atque laudábilis, ac fáciens mirabília: pro cujus fídei confessióne gloriósus Martyr et Póntifex Blásius, diversórum tormentórum génera non pavéscens, martýrii palmam felíciter est adéptus: quique eidem, inter céteras grátias, hanc prærogatívam contulisti, ut quoscúmque gútturis morbos tua virtúte curáret; majestátem tuam supplíciter exorámus, ut non inspéctu reátus nostri, sed ejus placátus méritis et précibus, hanc ceræ creatúram bene ✠ dícere, ac sancti ✠ ficáre tua venerábili pietáte dignéris, tuam grátiam infundéndo; ut omnes, quorum colla per eam ex bona fide tacta fúerint, a quocúmque gútturis morbo ipsius passiónis méritis liberéntur, et in Ecclésia sancta tua sani et hílares tibi gratiárum réferant actiónes, laudéntque nomen tuum gloriósum, quod est benedíctum in sǽcula sæculórum.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pomoc naša v mene Pánovom.
R. Ktorý stvoril nebo i zem.
V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje nech príde k Tebe.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.

Vezmú sa totiž dve hromničky, deň pred tým (na Hromnice) posvätené a sviažu sa v podobe svätoondrejského kríža;

Modlime sa.
Všemohúci a najláskavejší Bože, ktorý si iba skrze svoje Slovo stvoril všetku rozmanitosť sveta, a ktorý si chcel, aby to isté Slovo, ktorým bolo všetko stvorené, stalo sa Telom, a skrze Neho si vykúpil ľudstvo; Ty sám si tak veľký a nesmierny, obávaný a hodný úcty, ktorý činíš zázraky a v mene ktorého vydal svedectvo viery slávny mučeník a biskup Blažej, keď sa nezdráhal podstúpiť rôzne druhy mučenia, a tak prijal palmu mučeníctva, za čo si ho obdaroval mocou uzdraviť všetky choroby hrdla: Tebe, Bože, nech sa vzdáva za to veľká vďaka, a preto pokorne Teba Najvyššieho prosíme,nehľadiac na našu vinu, ale pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie po ✠ žehnaj a po ✠ sväť vo svojej láskavosti tento tebou stvorený vosk, o čo ťa pokorne prosíme, aby si na nás jeho prostredníctvom vylial svoje milosrdenstvo a od všetkých neduhov trpiace hrdlá ľudí dobrej vôle si tak vyslobodil, aby Ti Tvoja Cirkev i za to mohla vzdávať úctu a oslavovať Tvoje slávne meno, ktoré je požehnané naveky vekov.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

Teraz kňaz pokropí dve hromničky (z predchádzajúceho dňa) svätenou vodou. Potom zviaže tieto dve sviece do podoby svätoondrejského kríža, zapáli ich a dotýka sa nimi pod bradou krku veriaceho, ktorý kľačí pred oltárom, hovoriac:


Benedictio gutturis   Požehnanie hrdiel Späť
Per intercessiónem sancti Blásii, Epíscopi et Mártyris, liberet te Deus a malo gútturis, et a quólibet álio malo.
In nómine Patris, et Fílii, ✠ et Spíritus Sancti.
R. Amen.
  Na prímluvu sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, Boh nech chráni teba od choroby hrdla a od každého iného zla.
V mene Otca, i Syna, ✠ i Ducha Svätého.
R. Amen.

Začiatok sv. omše
Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdá proti chorobám I. [cez rok] (Commemoratio s. Blasii, episcopi et martyris I.)

Späť


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Dan 3, 84; 87; Dan 3, 57
  Vstup Viac klacanie statie
Dan 3, 84; 87; Dan 3, 57
Sacerdótes Dei, benedícite Dóminum: sancti et húmiles corde, laudáte Deum.
Benedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino: laudáte et superexaltáte eum in saecula.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Sacerdótes Dei, benedícite Dóminum: sancti et húmiles corde, laudáte Deum.
  Kňazi Pánovi, dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom, chváľte Boha.
Dobrorečte, všetky diela Pánove, Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho naveky.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Kňazi Pánoví, dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom, chváľte Boha.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVI.) ✠ statie
Späť

✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva Bohu na výsostiach“ sa vynecháva ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui nos beáti Blásii Mártyris tui atque Pontíficis ánnua sollemnitáte lætíficas: concéde propítius; ut, cuius natalítia cólimus, de eiúsdem étiam protectióne gaudeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý nás obšťastňuješ výročnou slávnosťou blahoslaveného Blažeja, mučeníka svojho a Veľkňaza: udeľ milostivo; aby sme sa aj tešili z ochrany toho, koho narodeniny slávime.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
2 Cor 1, 3-7
  Čítanie Viac sedenie
2 Kor 1, 3-7
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.
Fratres: Benedíctus Deus et Pater Dómini nostri Iesu Christi, Pater misericordiárum, et Deus totíus consolatiónis, qui consolátur nos in omni tribulatióne nostra: ut póssimus et ipsi consolári eos, qui in omni pressúra sunt, per exhortatiónem, qua exhortámur et ipsi a Deo. Quóniam sicut abúndant passiónes Christi in nobis: ita et per Christum abúndat consolátio nostra. Sive autem tribulámur pro vestra exhortatióne et salúte, sive consolámur pro vestra consolatióne, sive exhortámur pro vestra exhortatióne et salúte, quæ operátur tolerántiam earúndem passiónum, quas et nos pátimur: ut spes nostra firma sit pro vobis: sciéntes, quod, sicut sócii passiónum estis, sic éritis et consolatiónis: in Christo Iesu, Dómino nostro.
R. Deo gratias.
  Čítanie z druhého listu sv. Pavla apoštola Korinťanom.
Bratia! Nech je požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej potechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potechou, ktorou nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, ktorí sú vo všelijakých súženiach. Ako hojne prichádzajú na nás utrpenia pre Krista, tak sa skrze Krista hojne veľadí aj naše potešenie. Ak sme totiž súžení, je to pre vaše potešenie a spasenie; ak sa nám dostáva potechy, je to pre vaše potešenie; ak sa nám dostáva povzbudenia, aj to je pre vaše povzbudenie a spasenie, lebo to pôsobí, že trpezlivo znášate tie utrpenia, ktoré aj my znášame. A naša nádej vo vás je pevná, lebo vieme, že ako mate účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na potešení, v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 8, 6-7
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 8, 6-7
Glória et honóre coronásti eum.
V. Et constituísti eum super ópera mánuum tuárum, Dómine.
Allelúia, allelúia.
V. Hic est Sacérdos, quem coronávit Dóminus.
Allelúia.
  Slávou a počestnosťou korunoval si ho.
V. Dal si mu vládu nad dielami svojich rúk, Pane.
Aleluja, aleluja.
V. Toto je kňaz, ktorého korunoval Pán.
Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Matt 16, 24-27
  Evanjelium Viac statie
Mt 16, 24-27
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Si quis vult post me veníre, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me. Qui enim voluerit ánimam suam salvam fácere, perdet eam: qui autem perdíderit ánimam suam propter me, invéniet eam. Quid enim prodest hómini, si mundum univérsum lucrétur, ánimæ vero suæ detriméntum patiátur? Aut quam dabit homo commutatiónem pro ánima sua? Fílius enim hóminis ventúrus est in glória Patris sui cum Angelis suis: et tunc reddet unicuíque secúndum ópera eius.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Matúša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Kto chce za mnou ísť, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto sa usiluje zachrániť svoj život, stratí ho; ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čože osoží človeku, keby získal aj celý svet, ale duši svojej by uškodil? Alebo čo dá človek v zámenu za svoju dušu? Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 88, 21-22
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 89, 21-22
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et bráchium meum confortábit eum.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Našiel som služobníka svojho Dávida, olejom svojím svätým som ho pomazal, aby s nim bola moja ruka a moje rameno ho posilňovalo.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ ✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Múnera tibi, Dómine, dicáta sanctífica: et, intercedénte beáto Blásio Mártyre tuo atque Pontífice, per éadem nos placátus inténde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Dary, tebe, Pane, obetované, posväť: a na Prímluvu blahoslaveného Blažeja, mučeníka svojho a Veľkňaza, nimi usmierený, shliadni na nás.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVI.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVI.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Ps 20, 4
  K prijímaniu
Ž 21, 4
Posuísti, Dómine, in cápite eius corónam de lápide pretióso.   Na hlavu vložil si mu, Pane, korunu z drahokamu.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Hæc nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et, intercedénte beáto Blásio Mártyre tuo atque Pontífice, coeléstis remédii fáciat esse consórtes.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Toto prijímanie, Pane, nech nás očistí od hriechu: a na prímluvu blahoslaveného Blažeja, mučeníka tvojho a Veľkňaza, nech nás učiní účastnými na nebeskom lieku.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVI.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Salve Regína mater misericórdiæ. Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva (trojičná) ✠
314 - Zdravas', Kráľovná (314 - Zdravas', Kráľovná) statie
Späť

Koniec sv. omše
Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdá proti chorobám I. [cez rok] (Commemoratio s. Blasii, episcopi et martyris I.)

Späť

Súvisiace omšové formuláre:


 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.