Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou II. [po Deviatniku]

In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis II.

Suscépimus, Deus


Súvisiace formuláre:
Podľa misálu:   Kód:
U02-RAB-026-002-IWG
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
825-835 816-825 464-468

Proprium de sanctis 02. 02
sviatok II. triedy

Matka Božia darovala svetu Svetlo. - Slávime dve tajomstvá: obetovanie narodeného Spasiteľa v jeruzalemskom chráme a očisťovanie Panny podľa Mojžišovho zákona. Slávime sviatok Pána, ale aj Panny Márie.

Podľa Mojžišovho zákona každá matka po pôrode, a to po pôrode chlapca za štyridsať dní a po pôrode dievčaťa za šesťdesiat dní, ostala nečistou, a preto nemohla vkročiť do chrámu. Po uplynutí štyridsiatich alebo šesťdesiatich dní musela sa očistiť tým, že obetovala jedného baránka a jedného holuba alebo, keď bola chudobná, párik hrdličiek alebo dve holúbätká. Po tejto obete kňaz ju vyhlásil za čistú.

Iný zákon vzťahoval sa na prvorodených chlapcov. Podľa zákona všetko prvorodené bolo majetkom Božím. Prvorodených synov rodičia museli vykúpiť istou sumou.

Matka Božia podrobila sa obidvom predpisom, hoci ako čistá Panna, ktorej panenstvo ostalo neporušené aj po pôrode, nepotrebovala očistenie.

Spasiteľ sveta prvý raz sa stretáva úradne v jeruzalemskom chráme s ľudstvom a s kňažstvom Starého zákona. Ľudstvo zastupujú dvaja spravodliví: Simeon a Anna. Každý z nich zastupuje svoje pohlavie. Pre túto pričinu Gréci pomenovali dnešný sviatok Hypapante (Stretnutie).

Týmto dňom, ako sviatkom Svetla, završujeme vianočné obdobie v širšom smysle. Niekedy totiž nedeľa Septuagézimy, ktorá už prislúcha veľkonočnému okruhu, predchádza Hromnice. Náš sviatok je akousi spojkou medzi vianočným a veľkonočným kruhom. Svätenie sviec a procesia, nasledujúca po ňom, majú už akýsi kajúci náter, preto ich liturgickou farbou je fialová, omša, hlavne v prefácii, prifarbuje sa vianočne a slúži sa v rúchu bielom.

Sviatok vznikol v Jeruzaleme. Nábožná akvitánska pútnička Etéria na konci štvrtého storočia prežila tento sviatok v Jeruzaleme na štyridsiaty deň po sviatku Zjavenia Pána. Sviatok sa ujal v Ríme už v Šiestom storočí. Napokon v siedmom storočí rozšíril sa po celom kresťanskom Západe. Rímska liturgia ozdobila ho vlastným prvkom, procesiou.

Int. Lect. Grad. Tract. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Traktus | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY

Týmto svätením hromničná svieca stáva sa nielen sväteninou, ale i symbolom Svetla sveta, Ježiša Krista. Kňaz zastupuje Matku Cirkev a spolu i Matku Ježišovu. V symbole horiacej sviece nám podáva Ježiša Krista. Vžívame sa do postoja Simeona a Anny a uzatvárame ho do svojho náručia.


De Benedictione Candelarum   Svätenie sviec Späť
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Domine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus, qui ómnia ex níhilo creásti, et iussu tuo per ópera apum hunc liquorem ad perfectionem cérei veníre fecísti: et qui hodiérna die petitiónem iusti Simeónis implésti: te humíliter deprecámur; ut has candélas ad usus hóminum et sanitátem córporum et animárum, sive in terra sive in aquis, per invocatiónem tui sanctíssimi nóminis et per intercessiónem beátæ Maríæ semper Vírginis, cuius hódie festa devóte celebrántur, et per preces ómnium Sanctórum tuórum, bene ✠ dícere et sancti ✠ ficáre dignéris: et huius plebis tuæ, quæ illas honorífice in mánibus desíderat portare teque cantando laudare, exáudias voces de cœlo sancto tuo et de sede maiestátis tuæ: et propítius sis ómnibus clamántibus ad te, quos redemísti pretióso Sánguine Fílii tui:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.

Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui hodiérna die Unigénitum tuum ulnis sancti Simeónis in templo sancto tuo suscipiéndum præsentásti: tuam súpplices deprecámur cleméntiam; ut has candélas, quas nos fámuli tui, in tui nóminis magnificéntiam suscipiéntes, gestáre cúpimus luce accénsas, bene ✠ dícere et sancti ✠ ficáre atque lúmine supérnæ benedictiónis accéndere dignéris: quaténus eas tibi Dómino, Deo nostro, offeréndo digni, et sancto igne dulcíssimæ caritátis tuæ succénsi, in templo sancto glóriæ tuæ repræsentári mereámur.
Per eúmdem Dóminum.
R. Amen.

Orémus.
Dómine Iesu Christe, lux vera, quæ illúminas omnem hóminem veniéntem in hunc mundum: effúnde bene ✠ dictiónem tuam super hos céreos, et sancti ✠ fica eos lúmine grátiæ tuæ, et concéde propítius; ut, sicut hæc luminária igne visíbili accénsa noctúrnas depéllunt ténebras; ita corda nostra invisíbili igne, id est, Sancti Spíritus splendóre illustráta, ómnium vitiórum cæcitáte cáreant: ut, purgáto mentis óculo, ea cérnere póssimus, quæ tibi sunt plácita et nostræ salúti utília; quaténus post huius sǽculi caliginósa discrímina ad lucem indeficiéntem perveníre mereámur.
Per te, Christe Iesu, Salvátor mundi, qui in Trinitáte perfécta vivis et regnas Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.

Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, qui per Móysen fámulum tuum puríssimum ólei liquórem ad luminária ante conspéctum tuum iúgiter concinnánda præparári iussísti: bene ✠ dictiónis tuæ grátiam super hos céreos benígnus infúnde; quaténus sic adminístrent lumen extérius, ut, te donánte, lumen Spíritus tui nostris non desit méntibus intérius.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.

Orémus.
Dómine Iesu Christe, qui hodiérna die, in nostræ carnis substántia inter hómines appárens, a paréntibus in templo es præsentátus: quem Símeon venerábilis senex, lúmine Spíritus tui irradiátus, agnóvit, suscépit et benedíxit: præsta propítius; ut, eiúsdem Spíritus Sancti grátia illumináti atque edócti, te veráciter agnoscámus et fidéliter diligámus:
Qui cum Deo Patre in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti vivis et regnas Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. Aj s duchom tvojím.

Modlime sa.
Pane svätý, Otče všemohúci, večný Bože, ktorý z ničoho stvoril si všetko a z ktorého ustanovenia táto šťava prácou včiel nadobudla dokonalosť vosku a ktorý dnešného dňa splnil si prosbu spravodlivého Simeona: pokorne prosíme teba, aby na úžitok ľudí a na zdravie tiel i duší, či už na zemi alebo na vodách, pre vzývanie tvojho najsvätejšieho Mena a na prímluvu blahoslavenej Márie, vždy Panny, ktorej sviatok sa dnes zbožne slávi, a na prosby všetkých Svätých svojich ráčil si tieto sviece po ✠ žehnať a po ✠ svätiť; a aby zo svojho svätého neba a sídla velebnosti svojej vyslyšal si hlas ľudu svojho, ktorý žiada si ich úctivo nosiť v rukách a teba chváliť spevom; a milostivý buď všetkým, ktorí volajú ku tebe, ktorých vykúp si drahou krvou Syna svojho.
Ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh, po všetky veky vekov.
R. Amen.

Modlime sa.
Všemohúci, večný Bože, ktorý dnešného dňa v svojom svätom chráme predstavil si Jednorodeného svojho, aby ho svätý Simeon mohol vziať na ruky, snažne prosíme tvoju milostivosť, aby tieto sviece, ktoré my, služobnici tvoji, prijímame na povznesenie tvojho Mena, ktoré žiadame si nosiť rozžaté svetlom, ráčil si po ✠ žehnať a po ✠ svätiť a zapáliť svetlom nebeského požehnania; aby, obetujúc ich tebe, Pánovi, Bohu svojmu, hodní a zanietení svätým ohňom tvojej presladkej lásky, zaslúžili sme si, aby boli sme uvedení do svätého chrámu slávy tvojej.
Skrze tohože Pána.
R. Amen.

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, svetlo pravé, ktoré osvecuješ každého človeka, prichádzajúceho na tento svet: vylej svoje po ✠ žehnanie na tieto voskovice a po ✠ sväť ich svetlom svojej milosti; a udeľ milostivo, aby, ako tieto svetlá, zažaté viditeľným svetlom, zaháňajú nočné temnoty; tak aj srdcia naše, osvietené neviditeľným ohňom, to jest jasom Ducha Svätého, boly pozbavené slepoty všetkých nepravosti: aby očisteným zrakom mysle mohli sme poznávať to, čo sa ľúbi tebe a osoží našej spáse; a tak po chmúrnych nebezpečenstvách tohto života zaslúžili sme si dôjsť k nehasnúcemu svetlu.
Skrze teba, Kriste Ježišu, Spasiteľu sveta, ktorý v dokonalej Trojici žiješ a kráľuješ Boh, po všetky veky vekov.
R. Amen.

Modlime sa.
Všemohúci večný Bože, ktorý skrze Mojžiša, služobníka svojho, prikázal si pripravovať najčistejší olej do lámp, ktoré maly neprestajne horieť pred tvojou tvárou: dobrotivo vylej milosť po ✠ žehnania svojho na tieto voskovice; žeby navonok tak dávaly svetlo, aby z tvojej štedrosti našim mysliam ani vnútorne nechýbalo svetlo Ducha tvojho.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote tohože Ducha po všetky veky vekov.
R. Amen.

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ktorého v dnešný deň, keď sa zjavil medzi ľuďmi v podstate nášho tela, rodičia predstavili v chráme; ktorého poznal, vzal do náručia a požehnal Simeon, starec, hodný úcty, ožiarený svetlom Ducha tvojho: dopraj milostivo, aby, osvietení a poučení milosťou tohože Ducha Svätého, pravdivo poznali sme a verne milovali teba:
Ktorý s Bohom Otcom v jednote tohože Ducha Svätého žiješ a kráľuješ Boh, po všetky veky vekov.
R. Amen.

Tu kňaz pokropí sviece svätenou vodou slovami antifóny Aspérges a potom ich okadí. Pri rozdávaní sviec spieva sa pieseň Simeonova (Nunc dimíttis). Viac


Antiphona   Pieseň Simeonova (Luk 2, 29-31) Späť
Lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israël.
Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, * secúndum verbum tuum in pace
Lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israël.
Quia vidérunt óculi mei * salutáre tuum.
Lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israël.
Quod parásti * ante fáciem ómnium populorum.
Lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israël.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israël.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.
Lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israël.
  Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu * podľa svojho slova v pokoji.
Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Lebo moje oči videly * tvoju spásu.
Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Ktorú si pripravil * pred tvárou všetkých národov.
Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Sláva Otcu i Synu * i Duchu Svätému.
Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky * i na veky vekov. Amen.
Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Ultima oratio   Záverečná modlitba Späť
V. Domínus vobíscum.
R. Et cum spirítu tuo.

Orémus.
Exáudi, quǽsumus, Dómine, plebem tuam: et, quæ extrinsécus ánnua tríbuis devotióne venerári, intérius asséqui grátiæ tuæ luce concéde.
Per Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s Duchom Tvojím.

Modlime sa.
Vyslyš, prosíme, Pane, ľud svoj: a čo každoročnou pobožnosťou dávaš nám uctievať navonok, to nám dopraj obsiahnuť vnútorne svetlom svojej milosti.
Skrze Krista, Pána nášho.
R. Amen.

Táto procesia predstavuje náš zemský život. Nesieme Krista životom. Vychádzame z kostola (od Boha) a vraciame sa zasa do kostola (k Bohu). Od Boha začal sa náš život, pri krste spojili sme sa s Kristom a stali sme sa svetlonošmi (ako by akolytmi). Za procesie sa spievajú tieto antifóny:


De Processione   Procesia Späť
V. Procedámus in pace.
R. In nómine Christi. Amen.

Adórna thálamum tuum, Sion, et súscipe Regem Christum: ampléctere Maríam, quæ est cœléstis porta: ipsa enim portat Regem glóriæ novi lúminis: subsístit Virgo, addúcens mánibus Fílium ante lucíferum génitum: quem accípiens Símeon in ulnas suas, prædicávit pópulis, Dóminum eum esse vitæ et mortis et Salvatórem mundi.

(Luc. 2, 26, 27 a 28-29)
Respónsum accépit Símeon a Spíritu Sancto, non visúrum se mortem, nisi vidéret Christum Dómini: et cum indúcerent Púerum in templum, accépit eum in ulnas suas, et benedíxit Deum, et dixit: Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, in pace.
V. Cum indúcerent púerum Iesum parentes eius, ut fácerent secúndum consuetúdinem legis pro eo, ipse accépit eum in ulnas suas.

Et ingrediendo ecclesiam, cantatur:

R. Obtulérunt pro eo Dómino par túrturum, aut duos pullos columbárum: * Sicut scriptum est in lege Dómini.
V. Postquam impléti sunt dies purgatiónis Maríæ, secúndum legem Moysi, tulérunt Iesum in Ierúsalem, ut sísterent eum Sicut scriptum est in lege Dómini.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut scriptum est in lege Dómini.
  V. Poďme v pokoji.
R. V mene Kristovom. Amen.

Ozdob svoju sieň, Sion, a prijmi Kráľa Krista; objím Máriu, ona je brána nebeská, ona nosí Kráľa slávy nového svetla. Vstupuje Panna, nesúc v náručí Syna, zrodeného pred zorničkou; Simeon ho berie na svoje ruky a ohlasuje národom: On je Pán života a smrti a Spasiteľ sveta.

(Lk 2, 26, 27 a 28-29)
Zjavenie dostal Simeon od Ducha Svätého, že neuzrie smrti, kým neuvidí Mesiáša Pánovho. A keď prinášali Dieťatko do chrámu, vzal ho do svojho náručia, velebil Boha a hovoril: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji.
V. Keď rodičia prinášali dieťatko Ježiša, aby urobili s ním podľa obyčaje zákona, vzal ho do svojho náručia.

Keď sa vchádza do kostola:

R. Obetovali za neho Pánovi dve hrdličky alebo dve holúbätá. * Ako je napísané v zákone Pánovom.
V. Keď sa naplnily dni očisťovania Márie podľa zákona Mojžišovho, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. * Ako je napísané v zákone Pánovom.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako je napísané v zákone Pánovom.

V omši prežívame hromničné mystérium. Tešíme sa, že dnes v tomto kostole, ba v Cirkvi vždy prijímame do svojho náručia Spasiteľa (intr.). Prorok Malachiáš predpovedal, že Kristus sa zjaví vo svojom chráme, ustanoví si nové kňazstvo (lekcia). Čo prorok predpovedal, evanjelium zvestuje ako skutočnosť. V tejto obete sme svedkami príchodu Spasiteľovho, vítame ho v duchu Simeonovom (ofert.) a vo sv. prijímaní uzatvárame ho do svojho náručia, ba ešte viac: prijímame ho do srdca ako vzácneho hosťa (komúnia). V omši, pred ktorou sa konalo svätenie sviec, sa vynechajú stupňové modlitby, Aufer a nobis i Oramus te, Domine. Kňaz hneď pristúpi k oltáru, bozká ho uprostred a modlí sa introit. Pri Evanjeliu a počas Kánonu sa držia v rukách zažaté sviece.✠ ✘ Stupňová modlitba Introíbo ad altáre Dei sa vynecháva ✠ stoj-klakni

✠ ✘ Vyznanie hriechov miništrantov sa vynecháva ✠ klacanie

✠ ✘ Modlitby Deus, tu convérsus, Aufer a nobis a Oramus te, Domine sa vynechávajú ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 47, 10-11; 2
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 48, 10-11; 2
Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ: iustítia plena est déxtera tua.
Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ: iustítia plena est déxtera tua.
  Prijali sme, Bože, tvoj blahodar stred tvojho chrámu. Tak ako tvoje meno, Bože, tak aj chvála tvoja preniká zemské končiny, pravica tvoja plná je spravodlivosti.
Veľký je Pán a chválitebný veľmi, v meste Boha nášho, na vrchu jeho svätom.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Prijali sme, Bože, tvoj blahodar stred tvojho chrámu. Tak ako tvoje meno, Bože, tak aj chvála tvoja preniká zemské končiny, pravica tvoja plná je spravodlivosti.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: IV. Cunctipotens Genitor Deus / V. Kyrie magnæ Deus potentiæ / VI. Kyrie Rex Genitor / VII. Kyrie Rex splendens / VIII. de Angelis) ✠ statie
Späť

✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Omnípotens sempitérne Deus, maiestátem tuam súpplices exorámus: ut, sicut unigénitus Fílius tuus hodiérna die cum nostræ carnis substántia in templo est præsentátus; ita nos fácias purificátis tibi méntibus præsentári.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Všemohúci, večný Bože, pokorne vzývame velebnosť tvoju: aby tak, ako jednorodený Syn tvoj v dnešný deň s podstatou nášho tela bol predstavený v chráme, učinil si aj s nami, žeby s očistenými mysľami boli sme predstavení tebe.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Malach 3, 1-4
  Čítanie Viac sedenie
Mal 3, 1-4
Léctio Malachíæ Prophétæ.
Hæc dicit Dóminus Deus: Ecce, ego mitto Angelum meum, et præparábit viam ante fáciem meam. Et statim véniet ad templum suum Dominátor, quem vos quæritis, et Angelus testaménti, quem vos vultis. Ecce, venit, dicit Dóminus exercítuum: et quis póterit cogitáre diem advéntus eius, et quis stabit ad vidéndum eum? Ipse enim quasi ignis conflans et quasi herba fullónum: et sedébit conflans et emúndans argéntum, et purgábit fílios Levi et colábit eos quasi aurum et quasi argéntum: et erunt Dómino offeréntes sacrifícia in iustítia. Et placébit Dómino sacrifícium Iuda et Ierúsalem, sicut dies sǽculi et sicut anni antíqui: dicit Dóminus omnípotens.
R. Deo gratias.
  Čítanie z proroka Malachiáša.
Toto hovorí Pán Boh: Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov, a ktože vydrží deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I zasadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho a precedí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Judu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých, hovorí všemohúci Pán.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 47, 10-11
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 48, 10-11
Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ.
V. Sicut audívimus, ita et vídimus in civitáte Dei nostri, in monte sancto eius.
  Prijali sme, Bože, tvoj blahodar stred tvojho chrámu. Tak ako meno tvoje, Bože, tak aj chvála tvoja preniká zemské končiny.
V. Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Boha svojho, na svätom vrchu jeho.

Tractus Gregoriánsky chorál Späť
Luc 2, 29-32
  Traktus Viac statie sedenie
Lk 2, 29-32
Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, secúndum verbum tuum in pace.
V. Quia vidérunt óculi mei salutáre tuum.
V. Quod parásti ante fáciem ómnium populórum.
V. Lumen ad revelatiónem géntium, et glóriam plebis tuæ lsrael.
  Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji.
V. Lebo moje oči uvidely tvoju Spásu.
V. Ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.
V. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Luc 2, 22-32
  Evanjelium Viac statie
Lk 2, 22-32
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Postquam impleti sunt dies purgatiónis Maríæ, secúndum legem Moysi, tulérunt Iesum in Ierúsalem, ut sísterent eum Dómino, sicut scriptum est in lege Dómini: Quia omne masculínum adapériens vulvam sanctum Dómino vocábitur. Et ut darent hóstiam, secúndum quod dictum est in lege Dómini, par túrturum aut duos pullos columbárum. Et ecce, homo erat in Ierúsalem, cui nomen Símeon, et homo iste iustus et timorátus, exspéctans consolatiónem Israël, et Spíritus Sanctus erat in eo. Et respónsum accéperat a Spíritu Sancto, non visúrum se mortem, nisi prius vidéret Christum Dómini. Et venit in spíritu in templum. Et cum indúcerent púerum Iesum parentes eius, ut fácerent secúndum consuetúdinem legis pro eo: et ipse accépit eum in ulnas suas, et benedíxit Deum, et dixit: Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, secúndum verbum tuum in pace: Quia vidérunt óculi mei salutáre tuum: Quod parásti ante fáciem ómnium populórum: Lumen ad revelatiónem géntium et glóriam plebis tuæ Israël.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času, keď sa Márii minuly dni očisťovania podľa zákona Mojžišovho, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako predpisuje zákon Pánov: Každý mužský plod, ktorý otvára život matky, má byť zasvätený Pánovi, a aby priniesli obetu, ako to káže zákon Pánov, dve hrdličky alebo dve holúbätá. Žil vtedy v Jeruzaleme človek, menom Simeon. Tento človek bol spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela a Duch Svätý bol v ňom. Od Ducha Svätého dostal zjavenie, že neumrie, kým neuvidí Mesiáša Pánovho. Vedený Duchom prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťatko Ježiša, aby urobili s ním podľa obyčaje zákona, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči uvidely tvoju Spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 3
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 45, 3
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in ætérnum, et in sǽculum sǽculi.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Na tvojich perách vyliala sa ľúbeznosť: preto teba požehnal Boh na veky a na veky vekov.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ Incenzácia (okiadzanie) obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Exáudi, Dómine, preces nostras: et, ut digna sint múnera, quæ óculis tuæ maiestátis offérimus, subsídium nobis tuæ pietátis impénde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Vyslyš, Pane, prosby naše: a aby dary, ktoré prednášame očiam tvojej velebnosti, boly velebné, daruj nám pomoc svojej milosti.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de Nativitate Domini. Prefácia o narodení Pána ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými [na Vianoce a v oktáve] ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Luc 2, 26
  K prijímaniu
Lk 2, 26
Respónsum accépit Símeon a Spíritu Sancto, non visúrum se mortem, nisi vidéret Christum Dómini.   Zjavenie dostal Simeon od Ducha Svätého, že neuzrie smrti, kým neuvidí Mesiáša Pánovho.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quæ pro reparatiónis nostræ munímine contulísti, intercedénte beáta María semper Vírgine, et præsens nobis remédium esse fácias et futúrum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Prosíme, Pane, Bože náš: aby presväté tajomstvá, ktoré ustanovil si na zabezpečenie našej spásy, na prímluvu blahoslavenej Márie, vždy Panny, učinil si pre nás liekom tak časným, ako i večným.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ IV./V./VI./VII./VIII.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v čase vianočnom) ✠
308b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom) (308b - Slávna Matka Spasiteľa [v čase vianočnom]) alebo 310b - Slávna matka spasiteľa (v čase vianočnom) (310b - Slávna Matka Spasiteľa [v čase vianočnom]) statie
Späť

Súvisiace omšové formuláre:


Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Tractus Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.