Sviatok sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača

S. Nicolai, episcopi et confessoris

Státuit ei Dóminus


 

Podľa misálu:   Kód:
U12-AAA-126-006-R1D
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
776-778 776-778 434-435

Proprium de sanctis 06. 12
sviatok III. triedy

Veselý darca. - Pochádzal z Patary (Lýcia) a bol biskupom v Mýre. Požíval veľkú úctu pre mnohé zázraky (orácia) a štedrosť. Patril k najväčším postavám biskupov 4. storočia a ako taký zúčastnil sa aj na sneme nicejskom (335). Umrel okolo r. 350. Jeho úcta je na Východe všade veľmi rozšírená. Je patrónom východnej Cirkvi.

Omša líči obraz sv. Mikuláša ako vznešeného veľkňaza a verného správcu Kristovej pokladnice, za ktorú čnosť Spasiteľ odmenil ho večnou slávou.

Odporúčané čítanie:
dokument Sv. Mikuláš, biskup v Myre. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 2. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907.

Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Eccli 45, 30; Ps 131, 1
  Vstup Viac klacanie statie
Sir 45, 30; Ž 132, 1
Státuit ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum: ut sit illi sacerdótii dignitas in ætérnum.
Meménto, Dómine, David: et omnis mansuetúdinis eius.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Státuit ei Dóminus testaméntum pacis, et príncipem fecit eum: ut sit illi sacerdótii dignitas in ætérnum.
  Uzavrel s ním Pán smluvu pokoja a učinil ho kniežaťom, aby mal kňazskú dôstojnosť naveky.
Pamätaj, Pane, na Dávida a na všetku jeho nábožnosť.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Uzavrel s ním Pán smluvu pokoja a učinil ho kniežaťom, aby mal kňazskú dôstojnosť naveky.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XII. Pater cuncta / XIII. Stelliferi Conditor orbis / XIV. Jesu Redemptor) ✠ statie
Späť

✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui beátum Nicoláum Pontíficem innúmeris decorásti miráculis: tríbue, quǽsumus; ut eius méritis et précibus a gehénnæ incéndiis liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý blahoslaveného Mikuláša, Biskupa, vyznačil si nespočetnými zázrakmi: udeľ, prosíme; aby pre jeho zásluhy a prosby boli sme oslobodení od pekelných plameňov.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Hebr 13, 7-17
  Čítanie Viac sedenie
Žid 13, 7-17
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebrǽos.
Fratres: Mementóte præpositórum vestrórum, qui vobis locúti sunt verbum Dei: quorum intuéntes éxitum conversatiónis, imitámini fidem. Iesus Christus heri et hódie: ipse et in sǽcula. Doctrínis váriis et peregrínis nolíte abdúci. Optimum est enim grátia stabilíre cor, non escis, quæ non profuérunt ambulántibus in eis. Habémus altáre, de quo édere non habent potestátem, qui tabernáculo deserviunt. Quorum enim animálium infértur sanguis pro peccáto in Sancta per pontíficem, horum córpora cremántur extra castra. Propter quod et Iesus, ut sanctificáret per suum sánguinem pópulum, extra portam passus est. Exeámus ígitur ad eum extra castra, impropérium eius portántes. Non enim habémus hic manéntem civitátem, sed futúram inquírimus. Per ipsum ergo offerámus hóstiam laudis semper Deo, id est fructum labiórum confiténtium nómini eius. Beneficéntiæ autem et communiónis nolíte oblivísci: tálibus enim hóstiis promerétur Deus. Obœdíte præpósitis vestris et subiacéte eis. Ipsi enim pervígilant, quasi ratiónem pro animábus vestris redditúri.
R. Deo gratias.
  Čítanie z listu sv. Pavla apoštola Židom.
Bratia! Spomínajte si na tých predstavených, ktorí vám zvestovali slovo Božie! Všímajte si dobre, aký bol koniec ich života a nasledujte ich vieru! Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i naveky! Nedajte sa teda zavádzať rozmanitými a cudzími náukami! Je predsa lepšie posilňovať si srdce milosťou než pokrmami, z ktorých nemajú nijakého úžitku tí, čo z nich žijú. My máme oltár, z ktorého nemajú práva jesť tí, ktorí konajú bohoslužbu v stánku (Starého zákona). A ako telá zvierat, ktorých krv veľkňaz vnášal do svätyne za hriechy, bývaly pálené za ohradou, tak aj Ježiš trpel za bránami (mesta), aby svojou vlastnou krvou posvätil ľud. Vyjdime aj my k nemu za ohradu a znášajme jeho pohanenie! Lebo tu nemáme trvalého miesta, ale hľadáme si budúce. (Kristovým) prostredníctvom vždy prinášajme Bohu obetu chvály, totižto ovocie úst, vyznávajúcich jeho meno! Nezabúdajte ani na dobročinné sbierky, lebo Boh má zaľúbenie v takýchto obetách! Poslúchajte predstavených a buďte im poddaní, lebo oni bedlia nad vašimi dušami a vydajú z toho počet!
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 88, 21-23; Ps 91, 13
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 89, 21-23; Ž 92, 13
Invéni David servum meum, óleo sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliábitur ei, et bráchium meum confortábit eum.
V. Nihil profíciet inimícus in eo, et fílius iniquitátis non nocébit ei.
Allelúia, allelúia.
V. Iustus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur.
Allelúia.
  Našiel som služobníka svojho Dávida, olejom svojím svätým som ho pomazal, aby s ním bola moja ruka a moje rameno posilňovalo ho.
V. Neoklame ho nepriateľ a syn nepravosti mu neuškodí.
Aleluja, aleluja.
V. Spravodlivý sťa palma bude prekvitať, sťa libanonský céder košatieť.
Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Matt 25, 14-23
  Evanjelium Viac statie
Mt 25, 14-23
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo péregre proficíscens vocávit servos suos, et trádidit illis bona sua. Et uni dedit quinque talénta, álii autem duo, álii vero unum, unicuíque secúndum própriam virtútem, et proféctus est statim. Abiit autem, qui quinque talénta accéperat, et operátus est in eis, et lucrátus est ália quinque. Simíliter et, qui duo accéperat, lucrátus est ália duo. Qui autem unum accéperat, ábiens fodit in terram, et abscóndit pecúniam dómini sui. Post multum vero témporis venit dóminus servórum illórum, et pósuit ratiónem cum eis. Et accédens qui quinque talénta accéperat, óbtulit ália quinque talénta,dicens: Dómine, quinque talénta tradidísti mihi, ecce, ália quinque superlucrátus sum. Ait illi dóminus eius: Euge, serve bone et fidélis, quia super pauca fuísti fidélis, super multa te constítuam: intra in gáudium dómini tui. Accéssit autem et qui duo talénta accéperat, et ait: Dómine, duo talénta tradidísti mihi, ecce, ália duo lucrátus sum. Ait illi dóminus eius: Euge, serve bone et fidélis, quia super pauca fuísti fidélis, super multa te constítuam: intra in gáudium dómini tui.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Matúša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Istý človek pri svojom odchode povolal sluhov, aby im (do správy) odovzdal svoj majetok. Jednému dal päť talentov, inému dva a tretiemu jeden, každému podľa jeho schopnosti. A hneď potom odcestoval. Tu ten, č0 dostal päť talentov, odišiel, kupčil s nimi a získal iných päť. Podobne i ten, ktorý dostal iba dva talenty, získal ďalšie dva. No ten, čo dostal iba jeden talent, odišiel a zakopal ho do zeme a tak ukryl peniaz svojho pána. Po dlhom čase však navrátil sa pán týchto sluhov a kázal im vyúčtovať. I prišiel ten, ktorý dostal päť talentov, priniesol so sebou iných päť talentov a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, a hľa, ešte iných päť som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, sluha dobrý a verný! Keďže si bol nad málom verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi do radosti svojho pána! Potom prišiel i ten, čo dostal dva talenty, a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, a hľa, ešte iné dva som získal. Jeho pán mu povedal: Správne, sluha verný a dobrý! Keďže si bol nad málom verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi do radosti svojho pána!
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 88, 25
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 89, 25
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu eius.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Vernosť a milosť moja s ním a v mojom mene povýši sa jeho roh.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ ✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Sanctífica, quǽsumus, Dómine Deus, hæc múnera, quæ in sollemnitáte sancti Antístitis tui Nicolái offérimus: ut per ea vita nostra inter advérsa et próspera úbique dirigátur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Posväť, prosíme, Pane Bože, tieto dary, ktoré prinášame vo sviatok svätého Biskupa tvojho Mikuláša: aby ony všade, v šťastí aj nešťastí, riadily náš život.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Ps 88, 36-38
  K prijímaniu
Ž 89, 36-38
Semel iurávi in sancto meo: Semen eius in ætérnum manebit, et sedes eius sicut sol in conspéctu meo, et sicut luna perfécta in ætérnum, et testis in cœlo fidélis.   Raz na svoju som svätosť prisahal: Semeno jeho bude trvať naveky, jeho trón bude ako slnko predo mnou, sťa mesiac, ktorý trvá naveky, on, svedok verný na nebi.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Sacrifícia, quæ súmpsimus, Dómine, pro sollemnitáte sancti Pontíficis tui Nicolái, sempitérna nos protectióne consérvent.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Obety, ktoré prijali sme, Pane, na sviatok svätého Veľkňaza tvojho Mikuláša, nech zachovajú nás ustavičnou ochranou.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v advente) ✠
308a - Slávna matka spasiteľa (adventná) (308a - Slávna matka spasiteľa [adventná]) alebo 310a - Slávna matka spasiteľa (v advente) (310a - Slávna Matka Spasiteľa [adventná]) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.