Sviatok sv. Kataríny, panny a mučenice

S. Catharinæ, virginis et martyris

Loquébar


 

Podľa misálu:   Kód:
U11-AAA-116-025-95N
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
1223 1180 726

Proprium de sanctis 25. 11
sviatok III. triedy

Chceme dôjsť na vrch, ktorým je Kristus (or.). - Nadaná a vzdelaná alexandrínska panna, osvietená Duchom Svätým, presvedčila najmúdrejších pohanských filozofov o pravde kresťanskej; odsúdená bola na smrť kolesom. Keď sa však koleso zlomilo, bola sťatá asi r. 305. Anjeli preniesli jej telo na vrch Sinai (or.), kde spočíva v kláštore, jej zasvätenom.

Jej život a smrť sú svedectvom za Krista. - Bez strachu pred mocnými tohto sveta (intr.), pevne dôverujúc v pomoc Božiu (lekáa), kračala v ústrety Kristovi (evanj.), ktorý vďačne prijal obetu jej čistého života (ofert.); s ním zvíťazila nad nepriateľmi (kom.). Je verným obrazom Cirkvi Kristovej a vzorom každému kresťanovi.

Odporúčané čítanie:
dokument Sv. Katarína, panna a mučenica. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 2. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907.

Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 118, 46-47; Ps 118, 1
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 119, 46-47; Ž 119, 1
Loquébar de testimóniis tuis in conspéctu regum, et non confundébar: et meditábar in mandátis tuis, quæ diléxi nimis.
Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
  Rozprávala som o predpisoch tvojich pred pohľadom kráľov, a nehanbila som sa. A rozjímala som o tvojich rozkazoch, ktoré som milovala veľmi.
Blažení, ktorých cesta je nepoškvrnení, ktorí chodievajú v zákone Pánovom.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Blažení, ktorých cesta je nepoškvrnení, ktorí chodievajú v zákone Pánovom.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XII. Pater cuncta / XIII. Stelliferi Conditor orbis / XIV. Jesu Redemptor) ✠ statie
Späť

✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Deus, qui dedísti legem Móysi in summitáte montis Sínai, et in eódem loco per sanctos Angelos tuos corpus beátæ Catharínæ Vírginis et Mártyris tuæ mirabíliter collocásti: præsta, quǽsumus; ut, eius méritis et intercessióne, ad montem, qui Christus est, perveníre valeámus.
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Bože, ktorý si odovzdal Mojžišovi zákon na temeni vrchu Sinai a na tomže mieste skrze svojich svätých Anjelov zázračne si umiestil telo blahoslavenej Kataríny, Panny a Mučenice svojej: udeľ, prosíme; aby pre jej zásluhy a orodovanie mohli sme sa dostať na vrch, ktorým je Kristus:
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Eccli 51, 1-8 et 12
  Čítanie Viac sedenie
Sir 51, 1-8 a 12
Léctio libri Sapiéntiæ.
Confitébor tibi, Dómine, Rex, et collaudábo te Deum, Salvatórem meum. Confitébor nómini tuo: quóniam adiútor et protéctor factus es mihi, et liberásti corpus meum a perditióne, a láqueo línguæ iníquæ et a lábiis operántium mendácium, et in conspéctu astántium factus es mihi adiutor. Et liberasti me secúndum multitúdinem misericórdiæ nóminis tui a rugiéntibus, præparátis ad escam, de mánibus quæréntium ánimam meam, et de portis tribulatiónum, quæ circumdedérunt me: a pressúra flammæ, quæ circúmdedit me, et in médio ignis non sum æstuáta: de altitúdine ventris inferi, et a lingua coinquináta, et a verbo mendácii, a rege iníquo, et a lingua iniústa: laudábit usque ad mortem ánima mea Dóminum: quóniam éruis sustinéntes te, et líberas eos de mánibus géntium, Dómine, Deus noster.
R. Deo gratias.
  Čítanie z knihy Múdrosti.
Chváliť chcem teba, Pane, Kráľ môj, teba zvelebovať chcem. Nože, Spasiteľ môj, chválu chcem vyznávať tvojmu menu, lebo si mi bol pomocníkom a ochrancom. Telo si mi vyslobodil od záhuby, (chránil si ma) z osídel zlostného jazyka, od perí, čo falošne vedia hovoriť, stal si sa mi pomocníkom proti tým, čo ma utláčajú. Vyslobodil si ma podľa premnohého milosrdenstva svojho mena, a to od takých, čo revali proti mne, hotoví ma hrýzť, z rúk takých, čo mi číhali na život, a z prehrozného súženia, čo ma obkľučovalo, od dusivého plameňa, čo ma už uzavieral, ale uprostred ohňa (postavenú) predsa ma nepopálil. Z hĺbky útrob podsvetia, od poškvrneného jazyka, od falošných slov, bezbožného kráľa a nespravodlivého jazyka. Až do smrti svojej chcem zvelebovať Pána. Lebo ty vychrániš všetkých, čo sa na teba, Pane, spoliehajú, a vyslobodíš ich z moci (pohanských) národov, Pane, Bože náš.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 8; Ps 45, 15 et 16
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 45, 8; Ž 45, 15 a 16
Dilexísti iustítiam, et odísti iniquitátem.
V. Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ.
Allelúia, allelúia.
V. Adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius afferéntur tibi in lætítia.
Allelúia.
  Spravodlivosť si mala rada a nenávidela si nepravosť.
V. Zato Boh, tvoj Boh, pomazal teba olejom radosti.
Aleluja. aleluja.
Privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej, s radosťou a plesaním uvádzajú ich tebe.
Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Matt 25, 1-13
  Evanjelium Viac statie
Mat 25, 1-13
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Simile erit regnum coelórum decem virgínibus: quæ, accipiéntes lámpades suas, exiérunt óbviam sponso et sponsæ. Quinque autem ex eis erant fátuæ, et quinque prudéntes: sed quinque fátuæ, accéptis lampádibus, non sumpsérunt óleum secum: prudéntes vero accepérunt óleum in vasis suis cum lampádibus. Horam autem faciénte sponso, dormitavérunt omnes et dormiérunt. Média autem nocte clamor factus est: Ecce, sponsus venit, exíte óbviam ei. Tunc surrexérunt omnes vírgines illae, et ornavérunt lámpades suas. Fátuæ autem sapiéntibus dixérunt: Date nobis de óleo vestro: quia lámpades nostræ exstinguúntur. Respondérunt prudéntes, dicéntes: Ne forte non suffíciat nobis et vobis, ite pótius ad vendéntes, et émite vobis. Dum autem irent émere, venit sponsus: et quæ parátæ erant, intravérunt cum eo ad núptias, et clausa est iánua. Novíssime vero véniunt et réliquæ vírgines, dicéntes: Dómine, Dómine, áperi nobis. At ille respóndens, ait: Amen, dico vobis, néscio vos. Vigiláte ítaque, quia nescítis diem neque horam.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Matúša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Kráľovstvo nebeské bude podobné desiatim pannám, ktoré si vzaly lampy a vyšly v ústrety ženíchovi a neveste. Päť z nich bolo bláznivých a päť rozumných. Bláznivé panny maly lampy, ale oleja si so sebou nevzaly. Rozumné panny si však vzaly s lampami aj oleja do svojich nádob. Ale keď ženích dlho meškal, všetkým sa začalo driemať a zaspaly. O polnoci však strhol sa krik: Hľa, ženích už prichádza, vyjdite mu v ústrety! Vtedy vstaly všetky panny a pristrojily si lampy. Tu bláznivé panny povedaly rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy nám hasnú. Rozumné panny im odpovedaly: Aby azda nebolo ani vám, ani nám málo, preto radšej iďte k predavačom a kúpte si! Kým však tie odišly nakúpiť si (oleja), prišiel ženích, a ktoré boly pripravené, vošly s ním na svadbu, a dvere sa zatvorily. Konečne došly aj ostatné panny a hovorily: Pane, Pane, otvor nám! Ale on im povedal: Veru, vravím vám, nepoznám vás. Preto bedlite, lebo neviete ani dňa, ani hodiny!
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ Credo. Vyznanie viery. Ad libitum. Podľa ľubovôle: Credo I. | Credo II. | Credo III. | Credo IV. | Credo V. | Credo VI. klacanie statie sedenie
Späť

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 44, 15 et 16
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 45, 15 a 16
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Afferéntur Regi Vírgines post eam: próximæ eius afferéntur tibi in lætítia et exsultatióne: adducántur in templum Regi Dómino.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej, s radosťou a plesaním uvádzajú ich do paláca Kráľovi Pánovi.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ ✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Súscipe, Dómine, múnera, quæ in beátæ Catharínæ Vírginis et Mártyris tuæ sollemnitáte deférimus: cuius nos confídimus patrocínio liberári.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Prijmi, Pane, obetné dary, ktoré prinášame tebe na slávnosť blahoslavenej Kataríny, Panny a Mučenice tvojej: pod jej ochranou, dúfame, budeme oslobodení od zlého.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Ps 118, 78 a 80
  K prijímaniu
Ž 119, 78 a 80
Confundántur supérbi, quia iniúste iniquitátem fecérunt in me: ego autem in mandátis tuis exercébor, in tuis iustificatiónibus, ut non confúndar.   Nech pyšní hanbia sa, bo nezaslúžene ma sužujú, ja budem o príkazoch tvojich premýšľať, o tvojich ustanoveniach, aby som nebola zahanbená.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Auxiliéntur nobis, Dómine, sumpta mystéria: et, intercedénte beáta Catharína Vírgine et Mártyre tua, sempitérna fáciant protectióne gaudére.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Nech nám pomáhajú, Pane, prijaté tajomstvá: a na prímluvu blahoslavenej Kataríny, Panny a Mučenice tvojej, nech spôsobia, aby mohli sme sa tešiť z ustavičnej ochrany.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Salve Regína mater misericórdiæ. Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva (trojičná) ✠
314 - Zdravas', Kráľovná (314 - Zdravas', Kráľovná) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.