Sobota adventných kántrových dní [krátka omša]

Sabbato Quattuor Temporum Adventus [forma Missæ Brevior]

Veni et osténde

Štácia u sv. Petra / Statio ad S. Petrum

 

Podľa misálu:   Kód:
T01-BA1-PX6-000-ORU
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
79-88 18-27 8-13

Proprium de tempore sviatok II. triedy T01 De tempore Adventus

Cez adventnú tmu očakávame vianočné svetlo. - Liturgiu kántrovej soboty vykonávali kresťania v starších časoch vo forme veľkej vigílie zo soboty na nedeľu. V nočnej tme očakávali ranné svitanie. Toto malo pre nich symbolický význam; tma znamenala život nevykúpeného ľudstva v Starom zákone, svetlo príchod Spasiteľa. Vigília sa skladala z posvätných čítaní (lekcie), zo spievania žalmov (graduál) a z modlitieb (orácie). Dnes sa táto modlitbová vigília - pravda, skrátená - vkladá medzi oráciu a lekciu omšovú. Po každej lekcii biskup duchovným osobám postupne udelil jedno svätenie. Sv. omšu vigílie celebrovali v nedeľu včasráno.

Spevy omše (intr., grad., ofert. a kom.) prezrádzajú túžbu po svetle alebo radosť zo svitania dňa spasenia. 1. lekcia: Kristus, ako svetlo sveta, zasvieti do tmy pohanstva; 2. ako slnko, obnoví tvár zeme; 3. je pastierom svojich; 4. ako kráľ Kýrus, vyslobodí ľud boží zo zajatia (hriechu); 5. svojich vyvedie zo smrti do života (troch mládencov z ohnivej pece). Slávenie Kristovho vianočného príchodu je predobrazom jeho druhého príchodu na konci sveta (lekc. omše) a v evanjeliu nám Ján zvestuje blízky príchod Kristov, aby sme sa naň pripravili. Kántrovú vigíliu slávili pri hrobe sv. Petra vo Vatikáne. Viedol ju sám pápež a po každom čítaní podal homíliu (výklad) a dával svätenia. Sv. omša, slúžená za svitania, bola obrazom príchodu nadprirodzeného Svetla.

Int. Lect. Tract. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Traktus | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 79, 4 et 2
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 80, 4 a 2
Veni, et osténde nobis fáciem tuam, Dómine, qui sedes super Chérubim: et salvi érimus.
Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Ioseph.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Veni, et osténde nobis fáciem tuam, Dómine, qui sedes super Chérubim: et salvi érimus.
  Príď a ukáž nám, Pane, svojej tvári jas, ktorý sedíš nad Cherubmi: aby sme boli spasení.
Ktorý pasieš Izraela, čuj, čo vedieš ako stádo Jozefa.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Príď a ukáž nám, Pane, svojej tvári jas, ktorý sedíš nad Cherubmi: aby sme boli spasení.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVIII. Deus Genitor alme) ✠ statie
Späť

✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva Bohu na výsostiach“ sa vynecháva ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, qui sub peccáti iugo et vetústa servitúte deprímimur; exspectáta unigéniti Fílii tui nova nativitáte liberémur:
Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Dopraj, prosíme, všemohúci Bože: aby sme my, ktorých tlačí jarmo hriechu zo starého otroctva, očakávaným novým narodením tvojho jednorodeného Syna boli oslobodení.
Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
2 Thess 2, 1-8
  Čítanie Viac sedenie
2 Sol 2, 1-8
Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Thessalonicénses.
Fratres: Rogámus vos per advéntum Dómini nostri Iesu Christi, et nostræ congregatiónis in ipsum: ut non cito moveámini a vestro sensu, neque terreámini, neque per spíritum, neque per sermónem, neque per epístolam tamquam per nos missam, quasi instet dies Dómini. Ne quis vos sedúcat ullo modo: quóniam nisi vénerit discéssio primum, et revelátus fuerit homo peccáti, fílius perditiónis, qui adversátur, et extóllitur supra omne, quod dícitur Deus aut quod cólitur, ita ut in templo Dei sédeat osténdens se, tamquam sit Deus. Non retinétis, quod, cum adhuc essem apud vos, hæc dicébam vobis? Et nunc quid detíneat, scitis, ut revelétur in suo témpore. Nam mystérium iam operátur iniquitátis: tantum ut, qui tenet nunc, téneat, donec de médio fiat. Et tunc revelábitur ille iníquus, quem Dóminus Iesus interfíciet spíritu oris sui, et déstruet illustratióne advéntus sui.
R. Deo gratias.
  Čítanie z druhého listu sv. Pavla apoštola Solúnčanom.
Bratia! Žiadame vás, aby ste sa vo veci príchodu Pána nášho Ježiša Krista, keď sa my všetci vôkol neho shromaždíme, nedali tak ľahko vo svojom presvedčení sklátiť a zastrašiť ani nijakým duchom ani nijakou náukou ani nijakým listom, údajne naším, ako by deň Pánov už nastával. Nedajte sa nijako nikomu oklamať! Prv totiž musí prísť odpadnutie (od viery) a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa bude protiviť (Bohu) a povyšovať sa nad všetko, čo nazývajú Bohom a čo uctievajú. Ba posadí sa aj do chrámu Božieho a bude sa vyhlasovať za Boha. Vari sa už nepamätáte, že som vám o tom hovoril, keď som bol u vás? A teraz hádam viete, čo ho zadržuje, aby sa hneď zjavil. Tajomstvo neprávosti už účinkuje, ale prv ešte musí byť odstránený ten, kto je (tomu) na prekážke. Len potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom úst svojich a zničí pri svojom slávnom príchode.
R. Bohu vďaka.

Tractus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 79, 2-3
  Traktus Viac statie sedenie
Ž 80, 2-3
Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis, velut ovem, Ioseph.
V. Qui sedes super Chérubim, appáre coram Ephraim, Béniamin, et Manásse.
V. Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut salvos fácias nos.
  Ktorý pasieš Izraela, čuj, ktorý vedieš ako stádo Jozefa.
V. Ktorý sedíš nad Cherubmi, zjav sa pred Efraimom, Benjamínom a Manasseom.
V. Vzbuď, Pane, svoju moc a príď nás spasiť.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Luc 3, 1-6
  Evanjelium Viac statie
Lk 3, 1-6
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi, Domine!
Anno quintodécimo impérii Tibérii Cǽsaris, procuránte Póntio Piláto Iudǽam, tetrárcha autem Galilǽæ Heróde, Philíppo autem fratre eius tetrárcha Iturǽæ et Trachonítidis regionis, et Lysánia Abilínæ tetrárcha, sub princípibus sacerdotum Anna et Cáipha: factum est verbum Domini super Ioannem, Zacharíæ filium, in deserto. Et venit in omnem regiónem Iordánis, prǽdicans baptísmum pæniténtiæ in remissiónem peccatórum, sicut scriptum est in libro sermónum Isaíæ Prophétæ: Vox clamántis in desérto: Paráte viam Dómini: rectas fácite sémitas eius: omnis vallis implébitur: et omnis moris et collis humiliábitur: et erunt prava in dirécta, et áspera in vias planas: et vidébit omnis caro salutáre Dei.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
R. Sláva Tebe, Pane!
V pätnástom roku vlády cisára Tiberia, keď Pontský Pilát spravoval Judsko a Herodes bol štvrťvladárom v Galilei, jeho brat Filip bol štvrťvladárom v krajine Iturejskej a Trachonitskej, Lyzaniáš bol štvrťvladárom v Abiléne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti hlas Boží nad Jánom, synom Zachariášovým. I chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí Izaiáša proroka: Na púšti zaznieva hlas: Pripravte cestu Pánovi, rovnými urobte jeho chodníky! Každá dolina nech sa vyplní a každý vrch a kopec nech sa sníži; čo je krivé, nech sa vyrovná, a čo je hrbolaté, nech sa stane rovnou cestou. A všetci ľudia uvidia spásu Božiu.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Zach 9, 9
  Obetovanie Viac klacanie
Zach 9, 9
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Exsúlta satis, fília Sion, prǽdica, fília Ierúsalem: ecce, Rex tuus venit tibi sanctus et Salvátor.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Radostne plesaj, dcéra sionská, jasaj hlasno, dcéra jeruzalemská, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe svätý a Spasiteľ.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ ✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Sacrifíciis præséntibus, quǽsumus, Dómine, placátus inténde: ut et devotióni nostræ profíciant et salúti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Na prítomné obetné dary, prosíme, Pane, usmierený shliadni: aby prospely aj našej nábožnosti aj spáse.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Ps 19, 6-7
  K prijímaniu
Ž 19, 6-7
Exsultávit ut gigas ad curréndam viam: a summo cœlo egréssio eius, et occúrsus eius usque ad summum eius.   Teší sa ako bohatier po ceste bežiaci. Z okraja nebies jeho východ je a obeh jeho až ku nebies okrajom.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quæ pro reparatiónis nostræ munímine contulísti; et præsens nobis remédium esse fácias et futúrum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Prosíme, Pane, Bože náš: aby presväté tajomstvá, ktoré udelil si ako záštitu našej obnovy, boly nám liekom aj nateraz aj nabudúce.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v advente) ✠
308a - Slávna matka spasiteľa (adventná) (308a - Slávna matka spasiteľa [adventná]) alebo 310a - Slávna matka spasiteľa (v advente) (310a - Slávna Matka Spasiteľa [adventná]) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Tractus Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.