Piatok adventných kántrových dní

Feria VI. Quattuor Temporum Adventus

Prope es tu

Štácia u dvanástich sv. apoštolov / Statio ad Ss. duodecim Spostolos

 

Podľa misálu:   Kód:
T01-BA1-PW6-000-8EX
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
76-79 16-18 7-8

Proprium de tempore sviatok II. triedy T01 De tempore Adventus

Prvé stretnutie Spasiteľa so sv. Jánom Krstiteľom. - Naše stretnutie s ním vo sv. omši. - Piatky kántrových dní majú kajúci náter. Tak je to aj v advente. Túžime po očistení od hriechov, aby sme čistí mohli sláviť Vianoce. Spasiteľ ešte v živote Matkinom stretá sa s Jánom, tiež v živote matkinom, a toto stretnutie očistí Jána od dedičného hriechu. Matka Božia sprostredkuje Krista Jánovi (evanj.). Nám ho sprostredkuje Matka-Cirkev v tejto sv. omši. Pán je blízko (int.), ako bol blízko Jánovi. Túžime po vykúpení (grad., ofert.), ako Ján túžil po ňom. V tejto omši vžívame sa teda do úlohy Jána, ktorého zastupujeme. Pri sv. prijímaní prichádza k nám Pán v sprievode svojich svätých.

Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

Ruženec Blahoslavenej Panny Márie. Rosarium de Beata Virgine Maria

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 118, 151-152; Ps 118, 1
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 119, 151-152; Ž 119, 1
Prope es tu, Dómine, et omnes viæ tuæ véritas: inítio cognóvi de testimóniis tuis, quia in ætérnum tu es.
Beati immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Prope es tu, Dómine, et omnes viæ tuæ véritas: inítio cognóvi de testimóniis tuis, quia in ætérnum tu es.
  Blízko si ty, Pane, a pravdivé sú všetky tvoje rozkazy. Zvedel som z tvojich predpisov, že si naveky.
Blažení, ktorých cesta nepoškvrnená, čo chodievajú v zákone Pánovom.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Blízko si ty, Pane, a pravdivé sú všetky tvoje rozkazy. Zvedel som z tvojich predpisov, že si naveky.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XVIII. Deus Genitor alme) ✠ statie
Späť

✠ ✘ Anjelský chválospev „Sláva Bohu na výsostiach“ sa vynecháva ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Excita, quǽsumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut hi, qui in tua pietáte confídunt, ab omni cítius adversitáte liberéntur:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Vzbuď, prosíme, Pane, svoju moc a príď: aby tí, ktorí sa spoliehajú na tvoju otcovskú dobrotivosť, boli čím prv zbavení od každého protivenstva:
Ktorý žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Isai 11, 1-5
  Čítanie Viac sedenie
Iz 11, 1-5
Léctio Isaíæ Prophétæ.
Hæc dicit Dóminus Deus: Egrediátur virga de radíce Iesse, et flos de radíce eius ascéndet. Et requiéscet super eum spíritus Dómini: spíritus sapiéntiæ et intelléctus, spíritus consílii et fortitúdinis, spíritus sciéntiæ et pietátis; et replébit eum spíritus timóris Dómini. Non secundum visiónem oculórum iudicábit: neque secúndum audítum áurium árguet: sed iudicábit in iustítia páuperes, et árguet in æquitáte pro mansuétis terræ: et percútiet terram virga oris sui, et spíritu labiórum suórum interfíciet ímpium. Et erit iustítia cíngulum lumbórum eius: et fides cinctórium renum eius.
R. Deo gratias.
  Čítanie z Izaiáša proroka.
Toto hovorí Pán, Boh: Vypučí ratolesť z Jeseho pňa a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov: Duch múdrosti a rozumu. Duch rady a sily. Duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň Pánova. Nie podľa zdania očú bude súdiť, ani podľa počutia karhať, ale bude súdiť v pravde malučkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. A pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 84, 8 et 2
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 85, 8 a 2
Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam: et salutáre tuum da nobis.
V. Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob.
  Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a svoju daj nám spásu.
V. Milostivý si, Pane, zemi svojej bol, zlepšil si údel Jakubov.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Lucc 1, 39-47
  Evanjelium Viac statie
Lk 1, 39-47
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo tempore: Exsúrgens María ábiit in montána cum festinatióne in civitátem Iuda: et intrávit in domum Zacharíæ, et salutávit Elísabeth. Et factum est, ut audivit salutatiónem Maríæ Elísabeth, exsultávit infans in útero eius: et repléta est Spíritu Sancto Elísabeth, et exclamávit voce magna, et dixit: Benedícta tu inter mulíeres, et benedíctus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi, ut véniat Mater Dómini mei ad me? Ecce enim, ut facta est vox salutatiónis tuæ in áuribus meis, exsultávit in gáudio infans in útero meo. Et beáta, quæ credidísti, quóniam perficiéntur ea, quæ dicta sunt tibi a Dómino. Et ait María: Magníficat anima mea Dóminum: et exsultávit spíritus meus in Deo, salutári meo.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času vybrala sa Mária na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta vo vrchoch. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď počula Alžbeta Máriin pozdrav, od radosti poskočilo nemluvniatko v jej živote a Alžbeta sa naplnila Duchom Svätým. I zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života! A odkiaľ mám to (šťastie), že matka môjho Pána prišla ku mne? Lebo, hľa, sotva odznel hlas tvojho pozdravenia v mojich ušiach, s plesaním poskočilo nemluvniatko v mojom živote. Blahoslavená, ktorá uverila, lebo sa splní, čo jej oznámil Pán. Tu hovorila Mária: Velebí moja duša Pána, a zaplesal môj duch v Bohu, mojom Spasiteľovi.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 84, 7-8
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 85, 7-8
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Oremus.
Deus, tu convérsus vivificábis nos, et plebs tua lætábitur in te: osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Všakver nás oživíš, Bože, a ľud tvoj bude sa radovať v tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a svoju daj nám spásu.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ ✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Munéribus nostris, quǽsumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et coeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Po prijatí našich obetných darov a modlitieb, prosíme, Pane: nebeskými tajomstvami nás aj očisti aj láskavo vyslyš.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Zach 14, 5-6
  K prijímaniu
Zach 14, 5-6
Ecce, Dóminus véniet et omnes Sancti eius cum eo: et erit in die illa lux magna.   Hľa, Pán príde a všetci jeho svätí s ním. V ten deň zažiari mocné svetlo.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Tui nos, Dómine, sacraménti libátio sancta restáuret: et a vetustáte purgátos, in mystérii salutáris fáciat transíre consórtium.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Svätá obeta tvojej sviatosti, Pane, nech nás občerství: a zbavených starej nečistoty nech nás prevedie k účasti na spasiteľnom tajomstve.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XVIII.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Alma Redemptóris Mater. Slávna Matka Spasiteľa (v advente) ✠
308a - Slávna matka spasiteľa (adventná) (308a - Slávna matka spasiteľa [adventná]) alebo 310a - Slávna matka spasiteľa (v advente) (310a - Slávna Matka Spasiteľa [adventná]) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.