Sv. Štefana, kráľa a vyznávača

S. Stephani, hungariæ regis et confessoris

Os justi


 

Podľa misálu:   Kód:
U09-AAA-096-000-35A
Rímsky misál latinsko-slovenský. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1966. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 21 Ianuarii 1967. Arcadius M. Card. Larraona   qr kod

Str.
MLS 1952
Str.
MLS 1966
Str.
ML 1962
1110-1111 1074-1075 647-648

Proprium de sanctis 02. 09
sviatok III. triedy

Verný sluha. - Zákon Boží mal na ústach a v srdci (intr.), žil bez škvrny (lekcia), verný, bedliaci a vždy pripravený na príchod svojho Pána (evanj.). Preto ho Boh obdaril milosťami v zemskom živote a po smrti nebeskou slávou.

Kráľ a apoštol svojho národa. Pokrstil ho sv. Vojtech; stal sa kráľom a apoštolom Uhorska. Jeho žena bola Gizela, sestra sv. Henricha II., cisára nemeckého (sviatok 15. júla). Organizoval cirkevnú administráciu, zakladal rehole, staval kostoly, školy a v cudzích krajoch útulne pre pútnikov svojej krajiny. Vyznačoval sa veľkou láskou k chudobným, preto jeho pravá ruka ostala neporušená. Za svojho nástupcu vychoval svätého syna, Imricha, ktorý však umrel ešte za otcovho života. Sv. kráľ opustil svet r. 1038. Pochovaný bol v Stolnom Belehrade, jeho pravá ruka uctieva sa v hradnej kaplnke v Budíne.

Odporúčané čítanie:
dokument Sv. Štefana. In: Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.

Int. Lect. Grad. Evan. Ofer. Com.

Časti sv. omše:
Vstup | Kýrie | Glória | Modlitba | Čítanie | Stupňový spev | Evanjelium | Krédo | Obetovanie | Tichá modlitba | Prefácia | Sanktus | Kánon | Otče náš | Agnus | Confíteor | Dómine, non sum dignus | K prijímaniu | Po prijímaní | Ite, missa est | Posledné evanjelium | Oratio Leonis | Mariánska antifóna

info ticho vypni zvuky vypni vibracie wifi zapni mobil otoc pozdlzne modli sa oblec sa slusne zahalit vlasy

OZNAMY Aktuálne oznamy OZNAMY


✠ Introíbo ad altáre Dei. Pristúpim k oltáru Božiemu ✠ stoj-klakni

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (miništranti) ✠ klacanie

✠ Deus, tu convérsus. Bože, obráť sa ✠ klacanie

✠ ✘ Obrad incenzácie (okiadzania) oltára sa vynecháva ✠ sedenie

Introitus Gregoriánsky chorál Späť
Ps 36, 30-31; 1
  Vstup Viac klacanie statie
Ž 37, 30-31; 1
Os justi meditábitur sapiéntiam, et lingua ejus loquétur judícium: lex Dei ejus in corde ipsíus.Noli æmulári in malignántibus: neque zeláveris faciéntes iniquitátem.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen.
Os justi meditábitur sapiéntiam, et lingua ejus loquétur judícium: lex Dei ejus in corde ipsíus
  Ústa spravodlivého rozprávajú múdrosť a jeho jazyk vyslovuje správnu vec. On v srdci má zákon svojho Boha.
Nevzbĺkaj pre tých, ktorí pášu zlo, a ani nezáviď tým, ktorí činia nepravosť.
V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
R. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždicky i na veky vekov. Amen.
Ústa spravodlivého rozprávajú múdrosť a jeho jazyk vyslovuje správnu vec. On v srdci má zákon svojho Boha.

✠ Kýrie, eléison. Pane, zmiluj sa. (Ordinarium Missæ: XII. Pater cuncta / XIII. Stelliferi Conditor orbis / XIV. Jesu Redemptor) ✠ statie
Späť

✠ Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ statie
Späť

Oratio Späť   Modlitba Viac statie
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Concéde, quǽsumus, Ecclésiæ tuæ, omnípotens Deus: ut beátum Stéphanum Confessórem tuum, quem regnántem in terris propagatórem hábuit, propugnatórem habére mereátur gloriósum in cœlis.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Všemohúci Bože, udeľ, prosíme, Cirkvi svojej: aby zaslúžila si mať v nebi za slávneho zástancu blahoslaveného Štefana, Vyznavača tvojho, ktorý ako kráľ rozširoval ju na zemi.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové orácie ✠ Viac statie

Lectio Späť
Ecc 31, 8-11
  Čítanie Viac sedenie
Sir 31, 8-11
Léctio libri Sapiéntiæ.
Beátus vir, qui invéntus est sine mácula, et qui post aurum non ábiit, nec sperávit in pecúnia et thesáuris. Quis est hic, et laudábimus eum? Fecit enim mirabília in vita sua. Qui probátus est in illo, et perféctus est, erit illi glória ætérna: qui pótuit transgredi, et non est transgréssus: fácere mala, et non fecit. Ideo stabilíta sunt bona illíus in Dómino: et eleemósynas illíus enarrábit omnis ecclésia sanctórum.
R. Deo gratias.
  Čítanie z knihy Múdrosti.
Blažený muž, ktorý bol nájdený bez úhony, ktorý nemá vo zvyku za zlatom sa sháňať: na peniazoch a pokladoch nijako si nezakladá svoju nádej. Kto je to? Chceme ho oslavovať, lebo urobil podivnú vec v svojom živote. Veď v tomto ohľade podrobený bol skúške, no ukázal sa dokonalým. Nech mu je zato vzdávaná večná sláva. Veď mal možnosť dopustiť sa priestupku, ale sa nedopustil. Mohol zlo robiť, ale nerobil. Preto pevne je založená jeho spása u samého Pána a jeho dobré skutky oslavovať bude všetka pospolitosť svätých.
R. Bohu vďaka.

Gradual Gregoriánsky chorál Späť
Ps 91, 13; 14; Jac 1, 12
  Stupňový spev Viac statie sedenie
Ž 92, 13; 14; Jak 1, 12
Justus ut palma florébit, sicut cedrus Líbani multiplicábitur in domo Dómini.
V. Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.
Allelúja, allelúja.
V. Beátus vir, qui suffert tentatiónem: quóniam, cum probátus fúerit, accípiet corónam vitæ.
Allelúja.
  Spravodlivý sťa palma bude prekvitať, sťa libanonský céder košatieť v dome Pánovom.
V. Zarána ohlasovať tvoje milosrdenstvo a tvoju vernosť zanocí.
Aleluja, aleluja.
V. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v skúškach, lebo keď sa osvedčí, dostane korunu života.
Aleluja.


✠ Munda cor meum. Očisť mi srdce ✠ statie

Evangelium Späť
Luc 19, 12-26
  Evanjelium Viac statie
Lk 19, 12-26
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Sequéntia ✠ sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi, Domine!
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo quidam nóbilis ábiit in regionem longínquam accípere sibi regnum, et reverti. Vocátis autem decem servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad illos: Negotiámini, dum vénio. Cives autem eius óderant eum: et misérunt legatiónem post illum, dicéntes: Nolumus hunc regnáre super nos. Et factum est, ut redíret accépto regno: et iussit vocári servos, quibus dedit pecúniam, ut sciret, quantum quisque negotiátus esset. Venit autem primus, dicens: Dómine, mna tua decem mnas acquisívit. Et ait illi: Euge, bone serve, quia in módico fuísti fidélis, eris potestátem habens super decem civitátes. Et alter venit, dicens: Dómine, mna tua fecit quinque mnas. Et huic ait: Et tu esto super quinque civitátes. Et alter venit, dicens: Dómine, ecce mna tua, quam hábui repósitam in sudário: tímui enim te, quia homo austérus es: tollis, quod non posuísti, et metis, quod non seminasti. Dicit ei: De ore tuo te iúdico, serve nequam. Sciébas, quod ego homo austérus sum, tollens, quod non pósui, et metens, quod non seminávi: et quare non dedísti pecúniam meam ad mensam, ut ego véniens cum usúris útique exegíssem illam? Et astántibus dixit: Auferte ab illo mnam et date illi, qui decem mnas habet. Et dixérunt ei: Dómine, habet decem mnas. Dico autem vobis: Quia omni habénti dabitur, et abundábit: ab eo autem, qui non habet, et, quod habet, auferetur ab eo.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Stať ✠ zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
R. Sláva Tebe, Pane!
Za onoho času povedal Ježiš svojim učeníkom toto podobenstvo: Istý vznešený človek odchádzal do ďalekého kraja, aby prevzal kráľovskú hodnosť a vrátil sa. Zavolal si desať svojich sluhov a dal im desať mín (striebra) a povedal im: Kupčite, kým sa nevrátim! Jeho spoluobčania ho nenávideli, vyslali za ním posolstvo a hovorili: Nechceme, aby on kráľoval nad nami. Len čo sa vrátil po prevzatí kráľovskej hodnosti, dal si zavolať tých sluhov, čo im bol dal peniaze, aby poznal, koľko kto zarobil. Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja mina priniesla desať mín iných. A povedal mu: Dobre, sluha dobrý, keďže si bol nad málom verný, maj moc nad desiatimi mestami. Tu prišiel druhý a hovoril: Pane, tvoja mina získala päť mín. I tomuto povedal: Aj ty buď nad piatimi mestami. Prišiel iný a povedal: Pane, hľa, tvoja mina, ktorú som mal odloženú v šatke. Bál som sa ťa, keďže si prísny človek; berieš, čo si si neodložil, a žneš, čo si nesial. Povedal mu: Z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha. Vedel si, že som prísny človek, beriem, čo som si neodložil, a žnem, čo som nesial. A tak prečo si nepoložil môj peniaz na stôl peňazomencov, aby som si ho po návrate prevzal aj s úrokmi? Vtedy povedal tým, čo tam stáli: Vezmite mu minu a dajte tomu, čo má desať mín. Oni mu však povedali: Pane, desať mín má! Hovorím vám: Každému, kto má, dá sa; a tomu, čo nemá, vezme sa i to (málo), čo má.
R. Chvála Tebe, Kriste!
S. Slová evanjelia nech naše zmyjú previnenia.

✠ Pred kázňou ✠
479 - Pochválené nech je vždycky (479 - Pochválené nech je vždycky) alebo 480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý (480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý)

✠ Homília, teda výklad prečítaného textu sv. Evanjelia, resp. jednoduchá kázeň ✠ sedenie

[Čítanie pre prípad kázne v jazyku, ktorému nerozumieme: Filotea. O nábožnom živote (Sv. František Saleský)] sedenie

[Modlitby po kázni] sedenie

✠ Po kázni ✠
481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu (481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu) alebo 482 - Ježiš Kristus, buď pochválen' (482 - Ježiš Kristus, buď pochválen') alebo 483 - Zachovať nás v každej dobe (483 - Zachovať nás v každej dobe)

✠ ✘ Vyznanie viery Verím v Boha sa vynecháva ✠ statie sedenie

Offertorium Gregoriánsky chorál Späť
Ps 88, 25
  Obetovanie Viac klacanie
Ž 89, 25
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Véritas mea, et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu ejus.
  V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Vernosť a milosť moja s ním, a v mojom mene povýši sa jeho roh.

✠ Súscipe, sancte Pater. Obetovanie hostie (chleba) a vína ✠ klacanie

✠ ✘ Okiadzanie obetných darov, oltára, celebranta, kléru, asistencie a veriacich sa vynecháva ✠ klacanie

✠ Lavábo inter innocéntes manus meas. Umývam si ruky s nevinnými ✠ klacanie

✠ Súscipe, sancta Trinitas. Obetovanie darov Najsvätejšej Trojici ✠ klacanie

✠ Oráte, fratres. Modlite sa bratia – príhovor Cirkvi bojujúcej ✠ klacanie

Secreta Späť   Tichá modlitba klacanie
Réspice, quas offérimus, hóstias, omnípotens Deus: et præsta; ut, qui passiónis Dominicæ mystéria celebrámus, imitémur quod ágimus.
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  Pohliadni, všemohúci Bože, na obetné dary, ktoré prinášame, a dopraj, aby my, ktorí slávime tajomstvá umučenia Pánovho, nasledovali sme, čo konáme.
Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové sekréty ✠ klacanie Viac

✠ Præfatio de communis. Prefácia spoločná & Præfatio de sanctissima Trinitate. Prefácia o najsvätejšej Trojici ✠ statie
Späť

✠ Sanctus. Trojsvätý (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ klacanie
Späť

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(začiatok)

Späť


✠ Te igitur. Požehnanie obetných darov ✠ klacanie

✠ Memento vivorum. Rozpomeň sa, Pane – spomienka na Cirkev bojujúcu ✠ klacanie

✠ Communicantes. V spoločenstve so svätými ✠ klacanie

✠ Hanc ígitur. Prosíme teba, Pane ✠ klacanie

✠ Quam oblationem. Prosba o premenenie obetných darov ✠ klacanie

✠ Qui prídie. Premenenie chleba a vína ✠ klacanie

✠ Unde et memores. Spomienka na vykupiteľské dielo Kristovo ✠ klacanie

✠ Supra quæ. Prosba o prijatie obety ✠ klacanie

✠ Supplices te rogamus. Prosba o spojenie s liturgiou nebeskou ✠ klacanie

✠ Memento defunctorum. Spomienka na mŕtvych ✠ klacanie

✠ Nobis quoque peccatóribus. Druhá spomienka na víťaznú Cirkev ✠ klacanie

✠ Per quem hæc omnia. Posvätenie prírody ✠ klacanie

Canon Misæ. Omšové pravidlo
(koniec)


✠ Pater noster. Otče náš ✠ statie
Späť

✠ Líbera nos, quaesumus, Dómine. Zbav nás, prosíme, Pane. (Zlúčenie svätých spôsobov) ✠ statie

✠ Agnus Dei. Baránok Boží (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ klacanie
Späť

✠ Dómine Jesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis. Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal svojim apoštolom (Prosba za pokoj) ✠ klacanie

✠ Dómine Jesu Christe. Modlitby pred sv. prijímaním ✠ klacanie

✠ Panem coeléstem accipiam. Prijímanie kňaza ✠ klacanie

✠ Confíteor. Vyznanie hriechov (ľud) ✠ klacanie
Späť

✠ Ecce Agnus Dei. Hľa, Baránok Boží / Dómine, non sum dignus. Pane, nie som hodný ✠ klacanie
Späť

✠ Prijímanie veriacich ✠ klacanie

✠ Quod ore súmpsimus, Dómine. Príjmi, Pane, čistou mysľou (umývanie kalicha) ✠ klacanie

Communio Gregoriánsky chorál Späť
Matt 24, 46-47
  K prijímaniu
Mt 24, 46-47
Beátus servus, quem, cura vénerit dóminus, invénerit vigilántem: amen dico vobis, super ómnia bona sua constítuet eum.   Blahoslavený služobník, ktorého pán pri svojom príchode nájde bedliť. Veru, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

Postcommunio Späť   Po prijímaní
S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
Refécti cibo, potúque cælésti, Deus noster, te súpplices exorámus: ut in cujus hæc commemoratióne percépimus, ejus muniámur et précibus.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.
  S. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.
Modlime sa.
Dopraj, prosíme, všemohúci Bože: aby s náležitou oddanosťou nasledovali sme vieru blahoslaveného Štefana, Vyznavača tvojho, ktorý pre šírenie tejže viery zaslúžil si dôjsť z pozemského kráľovstva do slávy kráľovstva nebeského.
Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

✠ Doplnkové postkomúnie ✠ Viac

✠ Ite, Missa est. Iďte, prepúšťam vás (Ordinarium Missæ XII./XIII./XIV.) ✠ statie
Späť

✠ Pláceat tibi, sancta Trínitas. Tojica svätá, nech sa Tebe ľúbi (Prosba o prijatie obety) ✠ klacanie

✠ Benedícat vos. Nech vás žehná (záverečné požehnanie) ✠ klacanie

✠ Ultimum Evangelium. Posledné Evanjelium: In princípio erat Verbum. Na počiatku bolo Slovo ✠ klacanie statie
Späť

✠ Oratio Leonis XIII. (Ave Maria, Salve Regina, Oratio, S. Michaël Archangele, Cor Iesu sacratissimum) ✠ klacanie
Späť

✠ Salve Regína mater misericórdiæ. Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva (trojičná) ✠
314 - Zdravas', Kráľovná (314 - Zdravas', Kráľovná) statie
Späť

 

Graduale Romanum: Introitus Späť
Graduale Romanum: Graduale Späť
Graduale Romanum: Offertorium Späť
Graduale Romanum: Communio Späť

Pre https://misal.sk digitalizovala Dínom-dánom s. r. o.